Kis­tig­ri­sek

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

100 Kis­tig­ris cím­mel egy ér­de­kes, te­ma­ti­ká­já­ban egye­di ki­ad­vány je­lent meg ka­rá­csony előtt a Coface Hun­ga­ry és az Üz­let­társ ma­ga­zin ös­­sze­fo­gá­sá­nak ered­mé­nye­kép­pen.A Coface és a Corvinus Egyetem szakértőinek át­fo­gó kri­té­ri­um­rend­szer­re épí­tett ku­ta­tó­mun­kája ré­vén si­ke­rült fel­ál­lí­ta­ni egy rang­sort a 100 leg­di­na­mi­ku­sab­ban fej­lő­dő ha­zai kis- és kö­zép­vál­lal­ko­zás­ról (kkv.). Ezek be­mu­ta­tá­sán túl a cég­ve­ze­tők ál­tal fel­ve­tett prob­lé­mák­ról (mint pél­dá­ul a kör­be­tar­to­zá­sok, és fej­lesz­tés­sel kap­cso­la­tos fé­lel­mek), le­he­tő­sé­gek­ről és stra­té­gi­ák­ról is ol­vas­ha­tunk.

Kapcsolódó cikkeink