Ki­rá­lyi na­pok, ki­rá­lyi aro­má­val!

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A Spar cso­port ki­je­lölt áru­há­za­i­ban a Hús­vé­tot meg­elõ­zõ két hét­vé­gén ke­rült meg­ren­de­zés­re a Kraft Foods „Ki­rá­lyi na­pok, ki­rá­lyi aro­má­val!” el­ne­ve­zé­sű promó­ció­ja. Az ak­ti­vi­tás so­rán 25 Inter­spar, 30 Spar és 15 Kaiser’s üz­let­ben vol­tak je­len a Krö­nung hoszt­jai és hoszteszei. Míg az Inter­sparokban fris­sen le­fõz­ve kós­tol­hat­ták meg a vá­sár­lók a ki­rá­lyi aro­má­jú Ja­cobs Krö­nun­got, ad­dig a Spar és Kaiser’s áru­há­zak­ban 30g-os ter­mék­min­ta for­má­já­ban is­mer­ked­het­tek meg a fo­gyasz­tók a ká­vé­val. Az ak­ció so­rán a Krö­nung promóterei 159 000 vá­sár­lót szó­lí­tot­tak meg, kö­zü­lük 97 000-en kós­tol­ták meg a Krö­nun­got, 40 800-an pe­dig ter­mék­min­tá­val tér­tek ha­za. A kós­tol­ta­tás és min­ta­szó­rás mel­lett azon­na­li aján­dé­kok­kal is ked­ves­ked­tünk a fo­gyasz­tók­nak, még­pe­dig 500g Ja­cobs Krö­nung meg­vá­sár­lá­sá­val egy rö­vid „flip­per”-já­ték után egy Ja­cobs bög­ré­vel, egy mozikupon­nal vagy egy pó­ló­val tér­he­tett ha­za a vá­sár­ló. Az ak­ti­vi­tás tel­jes ide­je alatt ös­­sze­sen 8105 azon­na­li aján­dék ke­rült ki­osz­tás­ra. An­nak ér­de­ké­ben, hogy to­vább ösz­tö­nöz­zük a fo­gyasz­tó­kat, aján­dék­sor­so­lás­ra is je­lent­kez­het­tek 750g Krö­nung meg­vá­sár­lá­sá­val, amely­nek so­rán 330 da­rab 6 sze­mé­lyes Zsol­nay ká­vés­kész­let­tel aján­dé­koz­tuk meg a sze­ren­csés nyer­te­se­ket. A promóció nagy sikerrel zárult, a két­hetes akciós időszak alatt a Spar csoportban nyolcszoros forgalomnövekedést értünk el a 250g-os Krönung terméken.

Kapcsolódó cikkeink