Ki­len­cen a már­ka­tu­da­tos­sá­gért

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Feb­ru­ár ele­jén kez­dő­dött a Ma­gyar Már­ka­szö­vet­ség nyol­ca­dik rek­lám­kam­pá­nya, amely a gyár­tói már­kák meg­bíz­ha­tó­sá­gá­ra és jó mi­nő­sé­gük­re hív­ja fel a fo­gyasz­tók fi­gyel­mét. A mar­ke­ting­ak­ci­ót a rossz mi­nő­sé­gű, il­let­ve a ha­mi­sí­tott ter­mé­kek nö­vek­vő szá­ma is in­do­kol­ja.
Az idei mint­egy 300 mil­lió fo­rin­tos költ­ség­ve­té­sű kam­pány ki­lenc jól is­mert már­kát so­ra­koz­tat fel 2000 óri­ás­pla­ká­ton és saj­tó­hir­de­té­sek­ben. A már­ka­szö­vet­ség tag­jai kö­zül a Beiersdorf, a Bunge, a Gyermely, a Hen­kel, a Ma­gyar Cu­kor, a Nest­lé, a P&G, a Reckitt-Benckiser és az Unilever vesz­nek részt a kam­pány­ban.
A ta­va­lyi ak­ció ered­mé­nyes­sé­gét a TGI Ma­gyar­or­szág mér­te fel. E sze­rint a meg­kér­de­zet­tek kö­ré­ben a rek­lá­mok ha­tá­sá­ra 17 szá­za­lék­kal nö­ve­ke­dett az is­mert már­kák irán­ti vá­sár­lá­si szán­dék, 15 szá­za­lék­kal a már­kák fon­tos­sá­gá­nak fo­gal­ma, il­let­ve 35 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dést mu­ta­tott a kam­pány is­mert­sé­ge is.

Kapcsolódó cikkeink