Ki­emel­ke­dő évet zárt a Spar

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

2007-ben is foly­tat­ja di­na­mi­kus ter­jesz­ke­dé­sét a Spar Ma­gyar­or­szág: 3 Interspar hi­per­mar­ket és 15 Spar szu­per­mar­ket nyi­tá­sát ter­ve­zi. A cél, hogy az or­szág min­den ré­szé­re, egy­re több vá­sár­ló­hoz el­jus­son a Spar mi­nő­ség, a cég ál­tal kép­vi­selt ki­vá­ló ke­res­ke­del­mi kul­tú­ra, és ez­zel a Spar pi­a­ci ré­sze­se­dé­se nö­ve­ked­jen – hang­zott el a cég feb­ru­ár 14-i saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.
A vál­la­lat to­vább­ra is el­ső he­lyen áll az élel­mi­szer-biz­ton­ság te­rü­le­tén. A mi­nő­ség-el­len­őr­zés, mi­nő­ség­biz­to­sí­tás so­rán vég­zett mun­ká­ját to­vább kí­ván­ja erő­sí­te­ni.
2007-ben Ül­lőn ter­ve­zi má­so­dik lo­gisz­ti­kai köz­pont­já­nak meg­nyi­tá­sát, amely a ter­vek sze­rint a je­len­le­gi két­sze­re­se lesz, több mint 50 ezer négy­zet­mé­ter. A be­ru­há­zás több mint 10 mil­lió eurós nagy­ság­ren­dű.
Idei nye­re­mény­já­té­kai kö­zül az el­ső a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó más­nap­ján in­dult: „Hat A6-ra hajt­hat!” né­ven. A hat hó­na­pon ke­resz­tül tar­tó já­ték­ban 6 da­rab Au­di A6-os gép­jár­mű ta­lál gaz­dá­ra, és a rész­vé­tel­hez nem kell más, mint mi­ni­mum 3600 fo­rin­tért vá­sá­rol­ni va­la­me­lyik Spar, Interspar vagy Kaiser's üz­let­ben.
A Spar Ma­gyar­or­szág 2006-ot ki­emel­ke­dő üz­le­ti ered­mén­­nyel zár­ta: kö­zel 22 szá­za­lék­kal 245,678 mil­li­árd fo­rint­ra nö­vel­te for­gal­mát. Üz­le­te­i­nek el­adó­te­re 36 ezer négy­zet­mé­ter­rel nőtt, így az év vé­gén már meg­ha­lad­ta a 237 ezer négy­zet­mé­tert.

Kapcsolódó cikkeink