Két hó­nap alatt 23 mil­li­ót gyűj­tött a Re­ál

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Im­már ne­gye­dik éve, hogy az ősz fo­lya­mán két hó­na­pos ka­ri­ta­tív ado­mány­gyűj­tő ak­ci­ót szer­vez az or­szág egyik leg­na­gyobb élel­mi­szer-ke­res­ke­del­mi lán­ca, a Re­ál Hun­gá­ria Élel­mi­szer Zrt. A ta­va­lyi 19,5 mil­lió után idén több mint 23 mil­lió fo­rint­tal tá­mo­gat­ja a be­teg gyer­me­kek gon­do­zá­sá­val fog­lal­ko­zó ala­pít­vá­nyo­kat. Az ös­­sze­get or­szág­szer­te ti­zen­egy, be­teg gyer­me­kek gon­do­zá­sá­ért dol­go­zó ala­pít­vány­nak aján­lot­ta fel. A jó­té­kony­sá­gi prog­ram­ban a Re­ál Élel­mi­szer és a ReálPONT üz­le­tek­ben for­gal­ma­zott sa­ját már­kás ter­mé­kek vet­tek részt. A tár­sa­ság az el­múlt évek­ben ös­­sze­sen 65 mil­lió fo­rin­tot meg­ha­la­dó ös­­szeg­ben tá­mo­ga­tott ha­zai kór­há­za­kat he­lyi szin­ten, a vá­sár­lók köz­vet­len kör­nye­ze­té­ben, ami egye­dül­ál­ló vál­lal­ko­zás a szek­tor­ban.

Kapcsolódó cikkeink