Kés­lel­te­tett ha­tás

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Fel­te­he­tő­en lesz, de most még nem érez­he­tő iga­zán a két új uni­ós tag­or­szág csat­la­ko­zá­sa Ma­gyar­or­szág élel­mi­szer-ke­res­ke­del­mé­re – nyi­lat­koz­ta la­punk­nak Vá­mos György, az Or­szá­gos Ke­res­ke­del­mi Szö­vet­ség (OKSZ) fő­tit­ká­ra.– Igaz, hogy az árak Ro­má­ni­á­ban ala­cso­nyak, de szom­szé­dunk­nak, ahogy egy­kor ne­künk, még egy sor élel­mi­szer-hi­gi­é­ni­ai fel­té­telt kell tel­je­sí­te­nie. Ahogy ezek a fel­té­te­lek tel­je­sül­nek, úgy va­ló­szí­nű­sít­he­tő, il­let­ve vár­ha­tó, hogy las­san, fo­ko­za­to­san nő a ro­mán élel­mi­sze­rek szá­ma Ma­gyar­or­szá­gon. Eb­ben nem­csak a nö­vek­vő ke­res­ke­de­lem, ha­nem az élel­mi­szer­gyár­tás át­ren­de­ző­dé­se is sze­re­pet ját­szik – mond­ta Vá­mos György.
A fő­tit­kár itt ar­ra em­lé­kez­te­tett, hogy a nagy nem­zet­kö­zi cé­gek a ré­gi­ó­ban már ko­ráb­ban is át­ren­dez­ték ter­me­lé­sü­ket, egy-egy tag­or­szág egy-egy üze­mét szin­te spe­ci­a­li­zál­va né­hány vagy gyak­ran egyet­len ter­mék elő­ál­lí­tá­sá­ra. Ez a há­ló az idő elő­re­ha­lad­tá­val bő­vül, és ve­le a szom­szé­dunk­tól ér­ke­ző élel­mi­sze­rek kö­re is. A hely­zet Bul­gá­ri­á­val is ha­son­ló, hi­szen az or­szág ha­gyo­má­nyo­san erős gyü­mölcs- és zöld­ség­ter­mesz­tés­ben, de itt szá­mol­ni kell a tá­vol­sá­gi, il­let­ve a szál­lí­tá­si té­nye­zők­kel is. Ro­má­nia ese­té­ben – em­lí­tet­te meg Vá­mos György – még an­­nyi kön­­nyebb­ség is van, hogy ke­ve­sebb nyel­vi aka­dál­­lyal kell a vál­lal­ko­zó ked­vű­ek­nek meg­küz­de­ni­ük.

Kapcsolódó cikkeink