Kecelen nyi­tott évet a Spar

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az idei év el­ső egy­sé­gét a Bács-Kis­kun me­gyei Kecelen nyi­tot­ta a Spar Ma­gyar­or­szág Kft. A ja­nu­ár 25-én át­adott új szu­per­mar­ket a vá­ros el­ső Spar egy­sé­ge, és egy­ben a Spar kon­szern 190. üz­le­te Ma­gyar­or­szá­gon.
Az új ke­ce­li Spar szu­per­mar­ket 688 négy­zet­mé­te­res el­adó­te­ré­vel a szu­per­mar­ket-há­ló­zat leg­kor­sze­rűbb tag­ja, ma­gas szin­ten nyújt­va a Spar-ra jel­lem­ző vá­sár­lói elő­nyö­ket. Az új Spar szu­per­mar­ket kön­­nyű meg­kö­ze­lít­he­tő­sé­gé­vel, 62 in­gye­nes par­ko­ló­já­val, ké­nyel­mes, át­te­kint­he­tő el­adó­te­ré­vel és ma­gas szín­vo­na­lú szol­gál­ta­tá­sa­i­val kel­le­mes és gyors be­vá­sár­lá­si kör­nye­ze­tet biz­to­sít. A nyi­tás nap­ján Spar-bónusz ak­ció, in­gyen be­vá­sár­ló­tás­ka
és gaz­dag prog­ram vár­ta a ke­ce­lieket.
A há­rom­fé­le üz­let­tí­pus­ból ál­ló Spar-hálózatban je­len­leg 143 Spar szu­per­mar­ket, 26 Interspar hi­per­mar­ket mű­kö­dik, va­la­mint 21 Kaiser's szu­per­mar­ket.

Kapcsolódó cikkeink