Ka­mat­csök­ken­tés­re vár­va

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A GKI Gaz­da­ság­ku­ta­tó ZRt.-nek az Erste Bank együtt­mű­kö­dé­sé­vel ké­szült elő­re­jel­zé­se sze­rint a kon­ver­gen­cia­prog­ram idei ré­sze szin­te biz­to­san tel­je­sül. A gaz­da­sá­gi nö­ve­ke­dés kis­sé las­sul. Az inf­lá­ció az I. ne­gyed­évi csúcs­pont után fő­leg ősz­től je­len­tő­sen esik, a fo­rint tar­tó­san erős ma­rad, mi­köz­ben a II. ne­gyed­év­ben las­san meg­kez­dőd­het a ka­mat­csök­ken­tés idő­sza­ka. A re­ál­ke­re­se­tek idén 3-3,5 szá­za­lék­kal mér­sék­lőd­nek.
Az ipar­ban ja­nu­ár­ban foly­ta­tó­dott a ta­va­lyi, 10 szá­za­lék kö­rü­li, ex­port­ori­en­tált nö­ve­ke­dés. A me­leg idő­já­rás­nak kö­szön­he­tő­en az ener­gia­ter­me­lés 3,5 szá­za­lék­kal csök­kent, az épí­tő­anyag-ipar ki­bo­csá­tá­sa vi­szont 60 szá­za­lék­kal emel­ke­dett. A ma­gyar ex­port és im­port is 20 szá­za­lék kö­rü­li ütem­ben nőtt ja­nu­ár­ban, ami ki­ma­gas­ló­an gyors. Az el­ső hó­nap­ban vi­szont még nem volt ta­pasz­tal­ha­tó a ki­vi­tel el­múlt évek­ben meg­szo­kott, be­ho­za­tal­nál gyor­sabb nö­ve­ke­dé­se. Az év egé­szé­ben azon­ban ez vár­ha­tó, mi­vel a bel­föl­di fel­hasz­ná­lás las­san nő, a cse­re­ará­nyok el­múlt évek­ben ta­pasz­talt rom­lá­sa pe­dig meg­áll. A kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom di­na­mi­ká­ja to­vább las­sult, ja­nu­ár­ban már alig ha­lad­ta meg az egy szá­za­lé­kot.
Eköz­ben az idei el­ső hó­nap­ban a brut­tó ke­re­se­tek 7,1 szá­za­lék­kal, a net­tó ke­re­se­tek 0,9 szá­za­lék­kal ha­lad­ták meg a 2006. ja­nu­á­rit, a re­ál­ke­re­set pe­dig 6,4 szá­za­lék­kal csök­kent. A brut­tó ke­re­se­tek di­na­mi­ká­ja meg­le­he­tő­sen gyors, a brut­tó és net­tó ke­re­se­tek kö­zöt­ti ol­ló vi­szont erő­sen szét­nyílt. Nagy a kü­lönb­ség a ver­seny- és a költ­ség­ve­té­si szek­tor kö­zött is, az előb­bi­nél 10,4, az utób­bi­nál 5,6 szá­za­lé­kos emel­ke­dés kö­vet­ke­zett be. A ja­nu­á­ri ada­tok szá­mos egy­sze­ri té­nye­zőt tük­röz­nek, az év egé­szé­ben 3 szá­za­lék kö­rü­li net­tó ke­re­set­nö­ve­ke­dés vár­ha­tó. Az inf­lá­ció feb­ru­ár­ban 8,8 szá­za­lé­kos volt, ez va­ló­szí­nű­leg nagy­já­ból az idei te­tő­zést is je­len­ti. A ház­tar­tá­si ener­gia és az élel­mi­sze­rek ár­emel­ke­dé­se az el­ső két hó­nap­ban két szám­je­gyű volt, a tar­tós fo­gyasz­tá­si cik­kek ára vi­szont csök­kent.
A leg­fris­sebb ada­tok sze­rint a kül­ső egyen­súly 2006-ban je­len­tő­sen, a várt­nál is job­ban ja­vult; a hi­ány 0,8 mil­li­árd euróval ki­sebb lett a 2005. évi­nél. A be­áram­ló kül­föl­di tő­ke azon­ban ke­ve­sebb, míg a ma­gyar tő­ke­ex­port ma­ga­sabb lett a ko­ráb­bi­nál.
Az ál­lam­ház­tar­tás el­ső két­ha­vi hi­á­nya ma­gas, de a kor­mány­za­ti prog­nó­zis­nál ki­sebb, ami le­he­tő­vé tet­te az éves kor­mány­za­ti prog­nó­zis gesz­tus­ér­té­kű, 0,1 szá­za­lék­pon­tos csök­ken­té­sét. A GKI Zrt. sze­rint en­nél is va­la­mi­vel ki­sebb, a GDP 6,5 szá­za­lé­ka kö­rü­li hi­ány lesz el­ér­he­tő. Az alap­ka­mat már va­ló­szí­nű­leg a II. ne­gyed­év­ben csök­ken­het, s az év vé­gé­re 6-6,5 szá­za­lék­ra mér­sék­lőd­het.

A GKI Gaz­da­ság­ku­ta­tó Zrt. prog­nó­zi­sa a ma­gyar nem­zet­gaz­da­ság 2007. évi fo­lya­ma­ta­i­ról
2004 2005 2006 2007. 2007
ja­nu­ár (elő­re­jel­zés)
1. A GDP vo­lu­men­in­de­xe (%) 105,2 104,2 103,9 n. a. 103,0
2. Az ipa­ri ter­me­lés in­de­xe (ös­­sze­ha­son­lí­tó áron, %) 107,4 107,3 110,1 111,0 108
3. Nem­zet­gaz­da­sá­gi be­ru­há­zá­sok in­de­xe 107, 105,6 98,2 n. a. 104
(ös­­sze­ha­son­lí­tó áron, %)
4. Az épí­té­si-sze­re­lé­si te­vé­keny­ség in­de­xe 106,8 116,6 98,4 97,1 104
(ös­­sze­ha­son­lí­tó áron, %)
5. A kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom vo­lu­men­in­de­xe (%) 105,8 105,8 104,4 101,2 101,5
6. A ki­vi­tel vál­to­zá­sá­nak in­de­xe (fo­lyó áron, euróban, %) 115,3 111,4 115,7 120,1 113
7. A be­ho­za­tal vál­to­zá­sá­nak in­de­xe 113,2 108,3 113,4 120,8 110
(fo­lyó áron, euróban, %)
8. A kül­ke­res­ke­del­mi mér­leg hi­á­nya (mil­li­árd euró) 3,9 2,9 2,1 0,2 1,0
9. A fo­lyó fi­ze­té­si és tő­ke­mér­leg együt­tes hi­á­nya 6,7 5,3 4,5 n. a. 4,0
(mil­li­árd euró)
10. Az euró át­la­gos ár­fo­lya­ma (fo­rint) 251,7 248,0 264,3 253,6* 252
11. Az ál­lam­ház­tar­tás hi­á­nya (pénz­for­gal­mi szem­lé­let­ben, 1284,1 984,4 2034 413* 1550
he­lyi ön­kor­mány­zat­ok nél­kül, mil­li­árd fo­rint)
12. A brut­tó át­lag­ke­re­set in­de­xe 106,1 108,8 108,1 107,1 107
13. Fo­gyasz­tói ár­in­dex 106,8 103,6 103,9 108,3* 106,5
14. Fo­gyasz­tói ár­in­dex az idő­szak vé­gén (elő­ző év 105,5 103,3 106,5 108,8* 104,5
azo­nos hónap=100)
15. Mun­ka­nél­kü­li­sé­gi rá­ta az idő­szak vé­gén (%) 6,3 7,3 7,5 7,4** 7,8
Jel­ma­gya­rá­zat: * 2007. I–II. hó ** 2006. de­cem­ber–2007. feb­ru­ár A tény­ada­tok for­rá­sa: KSH, MNB, PM

Kapcsolódó cikkeink