Ja­cobs Cronat Gold

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Az új Ja­cobs Cronat Gold ins­tant ká­vé kü­lön­­le­ges gyár­tás­tech­no­ló­gi­á­ja, a fa­­gyaszt­va szá­rí­tott tech­no­ló­gia ala­cso­nyabb szá­rí­tá­si hő­mér­sék­le­tet tesz le­he­­tő­vé, ez­ál­tal még in­ten­zí­veb­ben tud ér­­vé­nye­sül­ni a va­ló­di ká­vé íze és aro­má­ja. Ki­­sze­re­lés: 100 g, 6 db/kar­ton. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. ja­nu­ár. Be­ve­ze­té­si ked­vez­mé­nyek és tá­mo­ga­tá­sok: sales folder, tra­de hir­de­tés, in-store kós­tol­ta­tás és aján­dék­ak­ció, biz­ton­sá­gi ka­pu de­ko­rá­ció. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Kraft Foods Hun­gá­ria Kft. 1117 Bp., Iri­nyi József ut­ca 4-20.; T.: (1) 382-4242; F.: (1) 382-4243. www.jacobs.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek