Irá­nyí­tott vál­la­la­tok

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Nincs egy­sze­rű hely­zet­ben az a cég, aki vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­szer be­ve­ze­té­sé­vel igyek­szik költ­sé­ge­it le­fa­rag­ni, min­den­na­pi te­vé­keny­sé­gét meg­kön­­nyí­te­ni. A pi­a­con sok a ter­mék, nem kön­­nyű el­iga­zod­ni.Izsó Lász­ló, a ROSS Systems Hun­ga­ry Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja sze­rint az in­for­ma­ti­ka ug­rás­sze­rű fej­lő­dé­sé­ből adó­dó új le­he­tő­sé­gek nél­kü­löz­he­tet­len­né te­szik a vál­lalt­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek hasz­ná­la­tát. Az el­lá­tá­si lánc ha­té­kony ke­ze­lé­se egy­re fon­to­sabb a na­pi fo­gyasz­tá­si cik­ke­ket gyár­tó és for­gal­ma­zó cé­gek kö­ré­ben. Eb­ben a ver­seny­ben azon­ban Ma­gyar­or­szág je­len­tő­sen le van ma­rad­va. Az igaz­ga­tó sze­rint a tej­ter­mék- vagy a ma­lom- és sü­tő­ipar­ban a vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek el­ter­je­dé­se 30 szá­za­lék kö­rül van. A kon­zerv- és egyéb élel­mi­szer­ka­te­gó­ri­ák­ban, a hi­gi­é­ni­ai ter­mé­kek, a hús­fel­dol­go­zás és a ke­res­ke­de­lem szeg­men­sé­ben a vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­szert hasz­ná­lók ará­nya je­len­tő­sen ma­ga­sabb.

Nem jó az ál­ta­lá­nos
Izsó Lász­ló sze­rint cé­gük is­mer­te fel el­ső­ként, hogy az ál­ta­lá­nos vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek va­ló­já­ban egyik ipar­ág szá­má­ra sem nyúj­ta­nak tel­jes kö­rű meg­ol­dás, az FMCG cé­gek spe­ci­á­lis gyár­tá­si fo­lya­ma­ta­it e meg­ol­dá­sok több­sé­ge na­gyobb át­ala­kí­tás nél­kül nem ké­pes le­fed­ni. Az igaz­ga­tó sze­rint a szá­mos si­ker­te­len ma­gyar be­ve­ze­tés mö­gött ez az alap­prob­lé­ma hú­zó­dik meg. Több olyan eset­tel ta­lál­ko­zott, ahol a dön­tés­ho­zók csak ké­sőn is­me­rik fel a da­rab­jegy­zék­re (BOM) épü­lő vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek és a foly­to­nos gyár­tás­hoz (Process manufacturing) meg­fe­le­lő, re­cept ala­pú vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek köz­ti kü­lönb­sé­ge­ket.
A cég meg­ol­dá­sa, a ROSS Enterprise a re­cept ala­pú vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek fej­lesz­té­sé­vel és be­ve­ze­té­sé­vel fog­lal­ko­zik. Meg­ol­dá­suk az igaz­ga­tó sze­rint olyan le­he­tő­sé­ge­ket biz­to­sít, ame­lyek tá­mo­gat­ják a ter­mé­kek egye­dül­ál­ló igé­nye­i­nek és ös­­sze­tett­sé­gé­nek ki­elé­gí­té­sét, ha al­ko­tó­ele­mei és jel­lem­zői meg­vál­toz­nak az elő­ál­lí­tás so­rán.

Perc­re ké­szen
– Az FMCG szek­tor­ra a gyor­san for­gó, gyor­san vál­to­zó kész­le­tek és az erős ver­seny­hely­zet a jel­lem­ző­ek, így az üz­let­me­net kéz­ben tart­ha­tó­sá­gá­hoz nap­ra­kész de még in­kább „perc­re kész” kész­let­nyil­ván­tar­tás szük­sé­ges – vé­li Neumer At­ti­la, az e-Best Ta­nács­adó Kft. mun­ka­tár­sa.
Ezen túl­me­nő­en az anya­gi fo­lya­ma­tok fő mu­ta­tó­i­nak, az egyes egy­sé­gek ka­pa­ci­tá­sá­nak, il­let­ve az azo­kon át­fo­lyó vagy ott vá­ra­ko­zó erő­for­rás­ok mu­ta­tó­i­nak va­lós ide­jű is­me­re­te, va­la­mint a be­avat­ko­zás, a ter­me­lés, il­let­ve a diszt­ri­bú­ció gyors vál­toz­ta­tá­sá­nak le­he­tő­sé­ge is szük­sé­ges. A ve­vői ren­de­lé­sek rö­vid ha­tár­ide­jű­ek, nem ter­ve­zett mó­don vál­toz­hat­nak, s a nagy ve­vők ál­ta­lá­ban igen erős al­ku­po­zí­ci­ó­ban van­nak a be­szál­lí­tók­kal szem­ben. Ezért Neumer At­ti­la sze­rint a szek­tor­ban csak az a vál­la­lat ké­pes si­ke­re­ket el­ér­ni, amely ma­xi­má­lis mér­ték­ben át­lát­ha­tó­vá te­szi sa­ját fo­lya­ma­ta­it – meg­te­remt­ve a perc­re kész és pon­tos ada­tok­hoz va­ló hoz­zá­fé­rés le­he­tő­sé­gét.
Neumer At­ti­la sze­rint a ve­vők igé­nye­i­nek ki­elé­gí­té­se ér­de­ké­ben a cé­gek­nek fo­lya­ma­to­san gon­dol­ni kell az új ter­mé­kek be­ve­ze­té­sé­re, rek­lá­mok, rek­lám­kam­pá­nyok szer­ve­zé­sé­re, ak­ci­ók, ak­ció­cso­ma­gok ki­ala­kí­tá­sá­ra. Eze­ket a te­vé­keny­sé­gek si­ke­re­sen csak több te­rü­let – mar­ke­ting, ér­té­ke­sí­tés, lo­gisz­ti­ka, ve­vő­szol­gá­lat, pénz­ügy és a me­nedzs­ment – ha­té­kony együtt­mű­kö­dé­sé­vel le­het vé­gez­ni. A ko­or­di­ná­ció biz­to­sí­tá­sa, a ter­ve­zés, vég­re­haj­tás és ér­té­ke­lés alap­ját a ren­del­ke­zés­re ál­ló in­for­má­ció je­len­ti. Egy ha­té­kony ak­ció meg­ter­ve­zé­sé­hez is­mer­ni kell a ve­vői szo­ká­so­kat, a ren­del­ke­zés­re ál­ló kész­le­te­ket, a gyár­tá­si ter­ve­ket. A gyor­san for­gó ter­mé­kek ki­szol­gá­lá­sá­nak alap­fel­té­te­le egy ha­té­ko­nyan mű­kö­dő ér­té­ke­sí­té­si és rak­tár in­for­má­ci­ós rend­szer.

A pa­ra­di­csom és víz­tar­tal­ma
– Nem mon­da­nám, hogy egyik vagy má­sik vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­szer jó vagy még jobb az FMCG cé­gek szá­má­ra – fo­gal­maz Visi De­zső, az LLP sales és mar­ke­ting me­ne­dzse­re.
A szak­em­ber sze­rint a vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­sze­rek pi­a­cán meg­fi­gyel­he­tő, hogy a leg­több rend­szer­szál­lí­tó ipar­ág-spe­ci­fi­kus, elő­re át­gon­dolt és be­ál­lí­tott meg­ol­dá­so­kat ajánl ügy­fe­lei szá­má­ra. Az LLP is ren­del­ke­zik ilyen sa­ját fej­lesz­té­sű, vagy stra­té­gi­ai part­ne­ri meg­ál­la­po­dá­sok alap­ján kí­nált ver­ti­ká­lis meg­ol­dá­sok­kal. Sa­ját fej­lesz­tés pél­dá­ul az épí­tő­ipa­ri, vagy lo­gisz­ti­kai meg­ol­dás, de ami az FMCG cé­gek szá­má­ra ér­de­ke­sebb: az LLP a LandStei­nar ré­gi­ós lo­ka­li­zá­ci­ós part­ne­re, amely az LS Retail ke­res­ke­del­mi rend­szer fej­lesz­tő­je. Az LLP for­gal­maz­za a Drink-IT (Helios-IT NV) italgyár­tók és -ke­res­ke­dők szá­má­ra ki­fej­lesz­tett meg­ol­dást és a FoodVision (Modus Consult) élel­mi­szer­ipa­ri vál­la­la­tok fi­gyel­mé­be aján­lott rend­szert. A meg­lé­vő rend­sze­rek mel­lett Visi De­zső sze­rint még fon­to­sabb a szak­ér­te­lem, kü­lö­nö­sen az ipar­ág spe­ci­fi­kus szak­tu­dás, ami nél­kül bár­mi­lyen csil­lo­gó-vil­lo­gó rend­szer be­ve­ze­té­se is le­he­tet­len len­ne.
Az LLP port­fo­li­ó­já­ban szá­mos olyan esz­köz, meg­ol­dás van, amely az FMCG cé­gek igé­nye­i­nek meg­fe­lel­nek. A fen­ti­e­ken kí­vül ilyen meg­ol­dá­sok a Mic­ro­soft vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­sze­rei, a Dynamics AX és NAV és az ezek­hez kap­cso­ló­dó CRM és kü­lön­bö­ző üz­le­ti in­tel­li­gen­cia- és je­len­tés­ké­szí­tő rend­sze­rek. Azok­nak a cé­gek­nek pe­dig, akik több te­lep­hel­­lyel vagy le­ány­vál­la­lat­tal ren­del­kez­nek, a SunSystems üz­le­ti és pénz­ügyi al­kal­ma­zá­su­kat ajánl­ják.
Az LLP szak­kép­zett ta­nács­adó csa­pa­tá­val és szoft­ver meg­ol­dá­sa­i­val az igé­nyek­nek meg­fe­le­lő tá­mo­ga­tást nyújt akár a pénz­ügy, a gyár­tás, a ke­res­ke­de­lem, az üz­le­ti in­tel­li­gen­cia, akár a CRM te­rü­le­te­in. Nagy ta­pasz­ta­lat­tal ren­del­ke­zik a költséghatékony kon­zul­tá­ció, a test­re sza­bás, a pro­jekt me­nedzs­ment és fej­lesz­tés te­rü­le­tén. Az LLP a nem­zet­kö­zi pers­pek­tí­vák és a he­lyi kö­ve­tel­mé­nyek, elő­írá­sok szak­ér­tő­je­ként ed­dig több mint 700 pro­jek­tet haj­tott vég­re vi­lág­szer­te öt­ven­nél is több nem­csak eu­ró­pai, ha­nem af­ri­kai, ázsi­ai, ame­ri­kai or­szág­ban.
Visi De­zső sze­rint a rend­sze­rek be­ve­ze­té­se­kor a leg­kü­lön­bö­zőbb fel­ada­tok­kal szem­be­sül­het­nek a kö­zös mun­kák so­rán. Pár pél­dát ki­ra­gad­va: a hús­fel­dol­go­zó ipar­ágak­ban ti­pi­kus fel­adat a bon­tás, egy ser­tés­ről pél­dá­ul csak a fel­dol­go­zás so­rán de­rül ki, hogy mi­lyen men­­nyi­sé­gű kü­lön­bö­ző hús­fé­lét le­het be­lő­le elő­ál­lí­ta­ni. A pa­ra­di­csom­ról csak ké­mi­ai elem­zé­sek után le­het meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy men­­nyi a cu­kor vagy víz­tar­tal­ma. Az elő­ző két pél­dá­ban meg­em­lí­tett ese­tek­ben a be­szál­lí­tó­nak fi­ze­ten­dő pénz­ös­­szeg csak a tény­le­ges be­szál­lí­tás után de­rül ki. Az LLP sales és mar­ke­ting me­ne­dzse­re sze­rint ipar­ág spe­ci­fi­kus prob­lé­mát je­len­te­nek a sza­va­tos­sá­gi kér­dé­sek, a jö­ve­dé­ki adó, a sarzsos gyár­tás, a fél­kész ter­mé­kek to­vább­ér­té­ke­sí­té­se más ipar­ágak szá­má­ra, a szezonalitás, a nagy­ke­res­ke­de­lem, a rak­tá­rak ke­ze­lé­se, a kis­ke­res­ke­de­lem, a bi­zo­má­nyo­si ér­té­ke­sí­tés, és a mind­ezek­kel szo­ros kap­cso­lat­ban lé­vő gaz­dál­ko­dá­si spe­ci­a­li­tá­sok. Visi De­zső sze­rint a spe­ci­fi­kus prob­lé­mák mi­att min­den be­ve­ze­tés előtt a meg­ren­de­lő­nek nyíl­tan és kö­rül­te­kin­tő­en kon­zul­tál­nia kell a be­ve­ze­tő cég­gel, így mind­két part­ner szá­má­ra vi­lá­gos­sá vál­nak a fo­lya­ma­tok, il­let­ve a be­ve­ze­ten­dő rend­szer­től el­vár­ha­tó funk­ci­o­na­li­tás.

Író­asz­tal szag­tól men­te­sen
A ma­gyar tu­laj­don­ban lé­vő Megatrend Kft. sze­rint a ke­res­ke­de­lem­ben sze­rep­lő cé­gek ese­té­ben a leg­na­gyobb gon­dot az je­len­ti, hogy nem tud­ják pon­to­san meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy egy be­ve­ze­tés mi­lyen költ­sé­gek­kel jár, és nem tud­ják fo­lya­ma­to­san kö­vet­ni ezt. Sok eset­ben nem egy in­teg­rált rend­szer­rel old­ják meg a cé­gek prob­lé­má­i­kat, ha­nem kü­lön kis szi­get­rend­sze­re­ket épí­te­nek fel, ame­lyek gyak­ran egy­más­tól izo­lál­tan mű­köd­nek. Ilyen meg­ol­dást egyet­len cég sem en­ged­het meg ma­gá­nak, hi­szen a kis rend­sze­rek mű­köd­te­té­se, a szük­sé­ges szak­em­be­rek kép­zé­se rend­kí­vüli fel­ada­tot ró a cég­re. A Megatrend Infosys In­teg­rált Vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­sze­rét kí­nál­ja az élel­mi­szer­ipa­ri cé­gek szá­má­ra, a meg­ol­dás a ter­mék tel­jes út­ját nyo­mon kö­ve­ti, a nyers­anyag fel­vá­sár­lá­sá­tól egé­szen a kész­ter­mék ki­szál­lí­tá­sá­ig a ve­vő­höz. A rend­szer mo­du­lok­ból áll ös­­sze, ezek a mo­du­lok a ke­ze­lik a ter­mel­te­tés, nyers­anyag fel­vá­sár­lás kap­csán adó­dó spe­ci­á­lis prob­lé­má­kat, be­le­ért­ve a fi­nan­szí­ro­zá­si kér­dé­se­ket. A rend­szer ága­zat­ra spe­ci­a­li­zált ér­té­ke­sí­té­si meg­ol­dá­so­kat kí­nál, elekt­ro­ni­kus kap­cso­la­tot épít ki a be­szál­lí­tói és a ve­vői kör­rel, le­he­tő­ség van a szám­lák, ren­de­lé­sek au­to­ma­ti­kus fo­ga­dá­sá­ra. Ami rend­kí­vül fon­tos az el­múlt idő­szak élel­mi­szer­bot­rá­nyai kap­csán: a rend­szer egy tel­jes kö­rű mi­nő­sí­té­si rend­szer, mik­ro­bi­o­ló­gi­ai mi­nő­sí­tést, mi­nő­sí­té­si jegy­ző­köny­vet ké­szít. A Megatrend a mo­du­lok fej­lesz­té­se so­rán fo­lya­ma­to­san kon­zul­tált az élel­mi­szer­-ipa­ri és mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si szak­em­be­rek­kel, an­nak ér­de­ké­ben, hogy a ki­fej­lesz­tett rend­szer ne le­gyen „író­asz­tal sza­gú”, ha­nem meg­fe­lel­jen az ága­zat spe­ci­fi­kus kö­ve­tel­mé­nye­i­nek. A kon­zul­tá­ció ered­mé­nye­képp si­ke­rült egy olyan ter­mé­ket ki­fej­lesz­te­ni, amely meg­fe­le­lő al­kal­ma­zás ese­tén meg­te­rem­ti a vál­la­la­tok szá­má­ra az ISO 9000, az AFS, és az FSYS/BRC szab­vá­nyok­nak meg­fe­le­lő mű­kö­dés be­ve­ze­té­sét.

Meg­ala­po­zott dön­té­sek
Az R&R Soft­ware ZRt. is a komp­lex, in­teg­rált rend­sze­re­ket tart­ja az irá­nyí­tás és kont­roll­ing vál­la­la­ti szin­tű be­ve­ze­té­sé­hez meg­fe­le­lő esz­köz­nek. Rozenberszki Zsolt ér­té­ke­sí­té­si igaz­ga­tó sze­rint ezek a rend­sze­rek a ha­té­kony­sá­got, a sza­bá­lyo­zott és auditálható mű­kö­dést a rend­szer fo­lya­mat­ve­zér­lő­jé­ben fel­épí­tett zárt fo­lya­ma­tok­kal tá­mo­gat­ják. Az R&R Soft­ware ta­pasz­ta­la­tai sze­rint a komp­lex, in­teg­rált rend­szer be­ve­ze­té­sé­nek meg­té­rü­lé­se ak­kor biz­to­sí­tott, ami­kor az in­for­ma­ti­ka ál­tal tá­mo­ga­tott irá­nyí­tá­si, sza­bá­lyo­zá­si és el­len­őr­zé­si fel­ada­tok il­let­ve a prompt és meg­ala­po­zott dön­té­sek­hez kap­cso­ló­dó in­for­má­ció ér­té­ke meg­ha­lad­ja a rend­szer­be­ve­ze­tés költ­sé­gét. Rozenberszki Zsolt vé­le­mé­nye sze­rint a szoft­ve­rek azon­ban kü­lön­bö­ző lo­gi­ka sze­rint épül­nek fel, így a kü­lön­bö­ző fel­hasz­ná­lók­nak a sa­ját szem­pont­ja­ik sze­rint kell mér­le­gel­ni­ük, me­lyik a meg­fe­le­lő meg­ol­dás.
– A nagy nem­zet­kö­zi szoft­ver­cé­gek ERP rend­sze­re­it ko­ráb­ban csak a mé­ret­ben hoz­zá­juk ha­son­ló vál­la­la­tok tud­ták meg­fi­zet­ni – ál­lít­ja Rozenberszki Zsolt. – Egy-egy ilyen meg­ol­dás be­ve­ze­té­se akár több éves pro­jekt is le­het, amely tar­tal­maz­za a vál­la­la­ti fo­lya­ma­tok tel­jes kö­rű fel­mé­ré­sét és (leg­alább­is cé­loz­za) azok le­fe­dé­sét. Ezek a szál­lí­tók az utób­bi évek­ben meg­je­len­tek ugyan a kis- és kö­zép­vál­la­la­tok pi­a­cán, szá­muk­ra azon­ban „do­bo­zos” meg­ol­dá­so­kat kí­nál­nak. Te­hát a ki­sebb cé­gek a ma­gas imp­le­men­tá­ci­ós költ­sé­gek el­ke­rü­lé­se ér­de­ké­ben kény­te­le­nek a sa­ját üz­le­ti fo­lya­ma­ta­i­kat hoz­zá­iga­zí­ta­ni a „kulcs­ra­kész” rend­sze­rek­hez. Ez pe­dig sok ve­szélyt rejt ma­gá­ban.
Az R&R Soft­ware Zrt. meg­ol­dá­sai ezt a lát­szó­la­gos el­lent­mon­dást old­ják fel. Ipar­ági „best practice” ta­pasz­ta­la­to­kat öt­vö­ző rend­sze­re­i­ket min­den eset­ben cég spe­ci­fi­ku­san ve­ze­tik be.

Spe­ci­fi­kus prob­lé­má­ra spe­ci­fi­kus meg­ol­dás
– Az SAP több mint 25 ipar­ág-spe­ci­fi­kus meg­ol­dás­sal ren­del­ke­zik, és ter­mé­sze­te­sen az FMCG cé­gek szá­má­ra is kí­nál test­re sza­bott meg­ol­dá­so­kat – is­mer­te­ti Pálfalvi György, az SAP Hun­ga­ry Kft. ér­té­ke­sí­tő­je.
Sze­rin­te nem túl­zás azt mon­da­ni, hogy az SAP is­me­ri és ér­ti is az FMCG szek­tor igé­nye­it, ezért ezen vál­la­la­tok szá­má­ra is a leg­jobb ipar­ági gya­kor­la­to­kat ké­pes nyúj­ta­ni. A ma­gyar vi­szo­nyok­ra lo­ka­li­zált ter­mé­kük se­gít­sé­gé­vel az FMCG cé­gek ha­té­ko­nyan néz­het­nek szem­be a ki­hí­vá­sok­kal, hi­szen az SAP meg­kön­­nyí­ti mun­ká­ju­kat.
Pálfalvi György sze­rint az SAP Hun­ga­ry szá­mos re­fe­ren­ci­á­val ren­del­ke­zik FMCG te­rü­le­ten, mint pél­dá­ul a Bu­da­pes­ti Hús­pi­ac, Pet Pack vagy a Co-op.
A szak­em­ber sze­rint az FMCG kis­ke­res­ke­de­lem­ben ál­ta­lá­no­san elő­for­du­ló prob­lé­ma a kész­le­tek gyors for­gá­si se­bes­sé­géből adódóan, hogy az áruk va­ló­ban nap­ra-, sőt mi több, „perc­re-kész” nyo­mon kö­ve­té­st igényelnek. Ugyan­­ak­kor az FMCG vál­la­la­tok – legyen szó akár ter­me­lő, akár for­gal­ma­zó cé­gek­ről – az­zal a prob­lé­má­val néz­nek szem­be, hogy szá­mos üz­le­ti kap­cso­la­tot (be­szál­lí­tók, ve­vők) kell ke­zel­ni­ük, emel­lett kü­lö­nös hang­súlyt kell fek­tet­ni­ük a rak­tár­kész­let ak­tu­a­li­zá­lá­sá­ra is az áruk sok­fé­le­sé­ge, mi­nő­sé­gi és men­­nyi­sé­gi kö­ve­tel­mé­nyei kö­vet­kez­té­ben. Te­hát a vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­szer­től, il­let­ve an­nak szál­lí­tó­já­tól is nagy pon­tos­sá­got, oda­fi­gye­lést kö­ve­tel – fe­je­zi be Pálfalvi György.
Czégeni Ibo­lya

Kapcsolódó cikkeink