Így gyó­gyít az IMIGe

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Itt az idő, ami­kor a gyógy­sze­re­ket és a gyógy­ha­tá­sú ké­szít­mé­nye­ket már nem csak a pa­ti­kák­ban vá­sá­rol­hat­juk meg. A gyógy­ha­tá­sú ké­szít­mé­nyek pa­ti­kán kí­vü­li, cél­cso­port-spe­ci­fi­kus hely­szí­ne­ken tör­té­nő kom­mu­ni­ká­ci­ó­ja azon­ban már jó ide­je fo­lyik.2006 má­ju­sá­ban és ok­tó­be­ré­ben a Richter Ge­de­on Nyrt. a fa­li­új­ság­gal kom­bi­nált hir­de­tő­táb­lát (bulleting board) hasz­nál­ta kö­zép­is­ko­lák­ban, a 72 órás, sür­gős­sé­gi fo­gam­zás­gát­ló tab­let­ta rek­lá­mo­zá­sá­ra. Szin­tén fo­gam­zás­gát­ló ké­szít­ményt hir­de­tett az Organon 2006 már­ci­u­sá­ban, a fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek­ben, mirror posteren (tü­kör­rel kom­bi­nált hir­de­té­si fe­lü­let) és bulleting boardon. A cé­gek olyan fe­lü­le­te­ket vá­lasz­tot­tak, ahol bő­vebb tá­jé­koz­ta­tás­ra is le­he­tő­ség nyí­lik, hi­szen ezek a nagy­mé­re­tű pla­kát­fe­lü­le­tek szó­ró­lap­tar­tó­val egé­szít­he­tő­ek ki, amit mind­há­rom ké­szít­mény ese­té­ben hasz­nál­tak is.
A Lactacyd Femina in­tim mosakodógélt a GSK szin­tén eb­ben a szeg­mens­ben rek­lá­moz­ta nemcsak Ma­gyar­or­szá­gon, ha­nem a Cseh Köz­tár­sa­ság­ban is. Mi­vel a kam­pány a női cél­cso­por­tot kí­ván­ta meg­szó­lí­ta­ni, jó vá­lasz­tás volt a tü­kör­rel kom­bi­nált hir­de­té­si fe­lü­let al­kal­ma­zá­sa, hi­szen ez az esz­köz le­he­tő­sé­get ad a ne­mek sze­rin­ti sze­lek­ci­ó­ra, és egy in­tim, reklám­zaj­men­tes kör­nye­zet­ben tör­té­nő meg­je­le­nés­re. Cél­cso­port­ra sza­bott kre­a­tí­vot al­kal­maz­tak a hir­de­tők több ter­mék ese­té­ben is. Az Alka Seltzer más­na­pos­ság el­le­ni ké­szít­ményt 2006 de­cem­be­ré­ben, Len­gyel­or­szág­ban, a fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek­ben, több kre­a­tív­val, a kö­vet­ke­ző szlo­gen­nel hir­det­ték: „Gyor­san láb­ra ál­lít!”. Ma­gyar­or­szá­gon a MagneB6-ot rek­lá­moz­ták 2006-ban, a vizs­ga­idő­szak előt­ti hó­na­pok­ban, a Cseh Köz­tár­sa­ság­ban me­mó­ria­ja­ví­tó ké­szít­ményt hir­det­tek egér­pa­don.

Kapcsolódó cikkeink