Hungaropack-nyertesek

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A Cso­ma­go­lá­si és Anyag­moz­ga­tá­si Or­szá­gos Szö­vet­ség a Fooda­pesten kon­fe­ren­ci­át szer­ve­zett a cso­ma­go­lás kör­nye­zet­vé­del­mi szem­pon­tú sza­bá­lyo­zá­sá­ról. A ren­dez­vény után ad­ták az idei – im­már 23. – Magyar Cso­ma­go­lá­si Ver­seny dí­ja­it. A pá­lyá­zat­ra mint­egy 88 ne­ve­zés (cso­ma­go­ló­szer, il­let­ve kész cso­ma­go­lás) ér­ke­zett. A 6 leg­ma­ga­sabb pont­szá­mot ka­pott pá­lyá­zó nyer­te el a Hungaropack 2006 dí­jat, de raj­tuk kí­vül szá­mos meg­ol­dás ré­sze­sült kü­lön­díj­ban, il­let­ve el­is­me­rő ok­le­vél­ben.

Hungaropack 2006 díj
Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár
Gép­pel fel­ál­lít­ha­tó lé­dig pap­ri­kás do­boz
Electrolux Le­hel Kft.
Hű­tő­gép­csa­lád mo­dul­rend­sze­rű cso­ma­go­lá­sa
M-Real Pe­tő­fi Nyom­da Kft. és Bé­res Gyógy­szer­gyár Zrt.
Actival film­tab­let­ták cso­ma­go­lá­sa
Szen­na Pack Kft.
Dom­bor­nyo­má­sos alu­mí­ni­um ae­ro­szol pa­lack
Tarpa Ma­nu­fak­tú­ra Kft.
Szat­má­ri Szil­va­pá­lin­ka aján­dék­cso­ma­go­lá­sa
Vi­seg­rá­di Ás­vány­víz Kft.
Vi­seg­rá­di ás­vány­vi­zek PET pa­lac­kos cso­ma­go­lá­sa

Cso­ma­go­lá­si és Anyag­moz­ga­tá­si Or­szá­gos
Szö­vet­ség kü­lön­dí­já­nak nyer­te­sei
Har­so­na Fó­lia Print Kft. és Co­ca-Co­la Beverages
Hun­ga­ry Ltd.
Fó­lia­cím­kés Ice Fruit gyü­mölcs­ita­lok
TAB Koz­me­ti­kai Kft.
Healthy Hair ter­mék­csa­lád cso­ma­go­lá­sa
Za­lai Nyom­da Zrt.
Be­mu­ta­tó cso­ma­go­ló­esz­köz Calgonit ter­mék­hez

Élel­mi­szer szak­lap kü­lön­dí­já­nak nyer­te­sei
Dunapack Zrt. Nyír­egy­há­za
Gyűj­tő­cso­ma­go­ló re­kesz vaj­krém­hez
Fabrik.hu Kft. és Ledo Kft.
Ledo jégkrémcsalád cso­ma­go­lá­sa
M-Real Pe­tő­fi Nyom­da Kft.
Baileys duopack be­mu­ta­tó cso­ma­go­ló­esz­köz
Pick Sze­ged Zrt.
Sze­le­telt hús­ké­szít­mé­nyek tál­cás, védőgázas cso­ma­go­lá­sa

Föld­mű­ve­lés­ügyi és Vi­dék­fej­lesz­té­si
Mi­nisz­té­ri­um kü­lön­dí­já­nak nyer­te­sei
A+C Cso­ma­go­lás­tech­ni­ka Kft.
Zse­bes szó­ró­lapáll­vány
Kőnig Pin­ce
Bo­rok promóciós aján­dék­cso­ma­go­lá­sa
M-Real Pe­tő­fi Nyom­da Kft.
Gere Vil­lány Kék­fran­kos boroscímke
Pick Sze­ged Zrt.
Snack kol­bász­fé­lék védőgázas cso­ma­go­lá­sa
Sza­mos Mar­ci­pán Édes­ipa­ri Ter­me­lő és Ke­res­ke­del­mi Kft.
Má­tyás des­­szert cso­ma­go­lá­sa
Tutti Élel­mi­szer­ipa­ri Kft.
Ital­po­rok cso­ma­go­lá­sa

Gaz­da­sá­gi és Köz­le­ke­dé­si Mi­nisz­té­ri­um
kü­lön­dí­já­nak nyer­te­sei
Dunapack Zrt. Nyír­egy­há­za és SALGÓBOX Do­boz­gyár­tó Kft.
Hár­mas ikon táb­la­kép cso­ma­go­lá­sa
Egye­sült Ma­gyar Cso­ma­go­ló­üveg Kft.
200 ml-es gyü­mölcs­le­ves üveg­pa­lack
HUNGEXPO Zrt. kü­lön­dí­já­nak nyer­te­sei
Har­so­na Fó­lia Print Kft.
Cso­ma­go­ló­fó­lia töl­tött os­tyák tal­pas-zacs­kós cso­ma­go­lá­sá­hoz
Herbária Gyógynövényfeldolgozó és Ke­res­ke­del­mi Zrt.
„Szik Ara­nya” ka­mil­la­vi­rág­zat cso­ma­go­lá­sa

Ma­gyar Nyom­da- és Pa­pír­ipa­ri Szak­mai
Szö­vet­ség kü­lön­dí­já­nak nyer­te­se
M-Real Pe­tő­fi Nyom­da Kft.
„Magic Label” termékpromóciós cím­kék

Ma­gyar Mű­anyag­ipa­ri Szö­vet­ség kü­lön­dí­já­nak
nyer­te­se
MIDÁSZ 1 Mű­anyag­ipa­ri Kft.
Spe­ci­á­lis rög­zí­tő be­tét PS-hab he­lyett

Ma­gyar Rek­lám­szö­vet­ség kü­lön­dí­já­nak
nyer­te­sei
Crystal Institute Kft.
Bio Active ter­mé­kek cso­ma­go­lá­sa
UNIVER Product Zrt.
Étel­íze­sí­tő ter­mék­csa­lád cso­ma­go­lá­sa

Mun­ka­adók és Gyár­ipa­ros­ok Or­szá­gos
Szö­vet­sé­ge kü­lön­dí­já­nak nyer­te­se
M-Real Pe­tő­fi Nyom­da Kft. és Chinoin Gyógy­szer és Ve­gyé­sze­ti Ter­mé­kek Gyá­ra Zrt.
No-Spa gyógy­szer­csa­lád cso­ma­go­lá­sa

Nem­ze­ti Ku­ta­tá­si és Tech­no­ló­gi­ai Hi­va­tal
kü­lön­dí­já­nak nyer­te­sei
A+C Cso­ma­go­lás­tech­ni­ka Kft.
DVD be­mu­ta­tó-ér­té­ke­sí­tő áll­vány
MÁTRAMETÁL Kft.
PAL ae­ro­szo­los pa­lac­kok
M-Real Pe­tő­fi Nyom­da Kft.
Consumer fény­cső tok
Nordenia Hun­ga­ry Kft.
UNICEF biz­ton­sá­gi pénz­gyűj­tő ta­sak
ÖKO-Pannon Kht. kü­lön­dí­já­nak nyer­te­sei
Baróthy és Ba­rá­tai Gra­fi­kai Stú­dió Kft.
Rolling food gyors­fa­gyasz­tott ter­mék­csa­lád
Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár
Gyűj­tő­cso­ma­go­ló-kí­ná­ló re­kesz Activia jog­hurt­hoz
M-Real Pe­tő­fi Nyom­da Kft.
Stuco ci­pő­do­boz

Ok­le­vél­lel el­is­mert ne­ve­zé­sek
Caola-Alfa Zrt.
Derby Lux fér­fi koz­me­ti­kai csa­lád cso­ma­go­lá­sa
Cofinec Kner Cím­ke­gyár­tó Kft.
Bo­roscímkecsalád
Corvus De­sign Rek­lám­ügy­nök­ség Kft. és Nyom­da­ipa­ri Szol­gál­ta­tó Kkt.
Des­­szertdo­boz
Corvus De­sign Rek­lám­ügy­nök­ség Kft. és CLB Packaging Kft.
Ab­la­kos szend­vics­do­boz
Corvus De­sign Rek­lám­ügy­nök­ség Kft. és Impextőr Kft.
Silky Baby tör­lő­ken­dők cso­ma­go­lá­sa
Dunapack Zrt. Hullámtermékgyár
Hul­lám­pa­pír­le­mez hordtáska
Dunapack Zrt. Nyír­egy­há­za és SODA FRESH Ma­gyar­or­szág Kft.
Szó­da­víz­ké­szí­tő ké­szü­lék cso­ma­go­lá­sa
Egye­sült Ve­gyi­mű­vek Zrt.
Be­mu­ta­tó-ér­té­ke­sí­tő áll­vány Ult­ra Ak­tív ter­mé­kek­hez
Har­so­na Fó­lia Print Kft.
Cso­ma­go­ló­fó­lia al­ma­szi­rom pár­na­cso­ma­go­lá­sá­hoz
Kenesei és Tsa Kft.
Gesz­te­nye Mar­ci ter­mék­csa­lád cso­ma­go­lá­sa
M-Real Pe­tő­fi Nyom­da Kft.
Promóciós pa­pír­hul­la­dék-gyűj­tő do­boz
Nordenia Hun­ga­ry Kft.
Cso­ma­go­ló­fó­lia őrölt pap­ri­ká­hoz
Stefa-Pack Cso­ma­go­lás­tech­ni­kai Kft.
Pa­pír ra­ko­dó­lap
Za­lai Nyom­da Zrt.
Ada­go­lós do­boz íze­sí­tett bar­na­cu­kor­hoz
Za­lai Nyom­da Zrt.
Multipack cso­ma­go­ló­esz­köz spot iz­zók­hoz

Kapcsolódó cikkeink