Hol­lan­dia

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A hol­land re­lá­ció ki­vált­képp az on­nan ér­ke­ző ag­rár­áruk mi­att kí­ván­ko­zik ki­eme­lés­re, ugyan­is a har­ma­dik leg­na­gyobb im­port­pi­a­cunk. Ugyan­ak­kor 2006. évi ex­por­tunk is ho­zott né­hány ér­de­kes­sé­get.Ki­emel­ke­dő a szó­ja­da­ra­im­port
A hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen 150 mil­lió eurós, 2,6 szá­za­lék­kal bő­vü­lő ki­vi­tel­ben ugyan­is egy-két ko­moly nagy­ság­ren­det kép­vi­se­lő ter­mék, il­let­ve ter­mék­kör moz­gá­sá­tól füg­gött a hol­land pi­ac ma­gyar ag­rár­ter­mék-fel­ve­vő ké­pes­sé­ge. Ne­ve­ze­te­sen a 356 ezer ton­nás, 34 szá­za­lék­kal nö­ve­ke­dett, 38,5 mil­lió euró ér­té­kű ku­ko­ri­ca­ex­port­tól, a 185 ezer ton­nás, 52 mil­lió eurós ár­be­vé­telt ered­mé­nye­ző, 28 szá­za­lék­kal bő­vü­lő nap­ra­for­gó­mag-ex­port­tól és a 9 mil­lió euró ár­be­vé­telt ho­zó mar­ha­hús­ki­vi­tel­től. Az im­port 4,5 szá­za­lék­kal csök­kent 2005-höz ké­pest, és 319,3 mil­lió eurót tett ki 2006-ban. Ki­ug­ró­an nagy té­telt je­len­tett ezen be­lül a 74 mil­lió euró nagy­ság­ren­det el­ért, 332 ezer ton­nás szó­ja­da­ra, a 20,7 mil­lió euró ér­té­kű, mint­egy 160 ezer da­ra­bot rep­re­zen­tá­ló élő ser­tés, va­la­mint a 7,5 mil­lió euró ér­ték­ben im­por­tált, mint­egy 4500 ton­na ser­tés­hús.
Ki­eme­len­dő a hol­land be­ho­za­tal kap­csán az élő nö­vé­nyek és dug­vá­nyok, va­la­mint vá­gott­vi­rág-im­port ös­­szes­sé­gé­ben mint­egy 35 mil­lió eurós nagy­ság­rend­je, és az egyéb nö­vé­nyi sza­po­rí­tó­anyag­ok 12 mil­lió eurós té­te­le.

Kapcsolódó cikkeink