He­lia-D Szem­kör­nyék Ápo­ló

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A He­lia-D Szem­kör­nyék Ápo­ló a mi­mi­kai rán­cok el­len már a kez­de­tek­től hasz­nál­ha­tó. Nap­ra­for­gó­szár-ki­vo­na­tot és gyor­san fel­szí­vó­dó nö­vé­nyi ha­tó­anya­go­kat tar­tal­ma­zó ter­mék, amely lát­vá­nyo­san ser­ken­ti a bőr re­ge­ne­rá­ló­dó ké­pes­sé­gét, kés­lel­te­ti a rán­cok ki­ala­ku­lá­sát. A prak­ti­kus mi­ni airless pum­pás fla­kon pe­dig a tás­ká­ban is el­fér. Ki­sze­re­lés: 10 db/kar­ton, 210 kar­ton/rak­lap. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2006. de­cem­ber. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: He­lia-D Kft. 1034 Bu­da­pest, Bé­csi út 60.; Kap­cso­lat­tar­tó: Petke Ló­ránt; T.: (1) 261-0296; F.: (1) 261-0296.

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek