He­lia-D AquaBoom Hid­ra­tá­ló Arcgél

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A He­lia-D Hid­ra­tá­ló Arcgélt – vitaminkomplex mikrokapszulákkal – ki­fe­je­zet­ten a zsír­men­tes arc­bőr nagy ha­té­kony­sá­gú, gyors hid­ra­tá­lá­sá­ra fej­lesz­tet­ték ki, allergénmentes ter­mé­sze­tes anya­gok fel­hasz­ná­lá­sá­val. Ter­mék­előny: víz­tisz­ta hid­ra­tá­ló gél vi­ta­mi­no­kat tar­tal­ma­zó mikrokapszulákkal. A ter­mék cso­ma­go­lá­sát együt­te­sen jel­lem­zi, hogy kön­­nyen ke­zel­he­tő, jól ada­gol­ha­tó és rend­kí­vül hi­gi­é­ni­kus. Az AquaBoom tu­bu­sá­nak a „cső­re” egy ne­gyed for­du­lat­tal nyit­ha­tó és zár­ha­tó, így nem jut­hat­nak be­le kü­lön­fé­le kór­oko­zók. Ki­sze­re­lés: 10 db/kar­ton, 306 kar­ton/rak­lap. Be­ve­ze­tés­ hónap­ja: 2006. de­cem­ber. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: He­lia-D Kft. 1034 Bu­da­pest, Bé­csi út 60.; Kap­cso­lat­tar­tó: Petke Ló­ránt; T.: (1) 261-0296; F.: (1) 261-0296.

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek