Ház­tar­tá­si gé­pek: túl a csú­cson

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Az elekt­ro­mos ház­tar­tá­si ké­szü­lé­kek for­gal­ma 2004–2005-ben di­na­mi­ku­san nö­ve­ke­dett, majd – a kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom ten­den­ci­á­já­hoz iga­zod­va – né­mi­leg csök­kent a di­na­miz­mu­sa. De a fej­lő­dés nem állt meg: az el­adá­sok ta­valy így is emel­ked­tek. Emel­lett a szek­tor egyik jel­leg­ze­tes­sé­ge, hogy mér­sék­lőd­nek az árak. A fej­lő­dés egyik mo­tor­ja az utób­bi évek­ben a szó­ra­koz­ta­tó elekt­ro­ni­kai ké­szü­lé­kek irán­ti élénk ke­res­let volt – kö­zöl­te a GfK Pi­ac­ku­ta­tó In­té­zet.A 2004–2005-ös idő­szak­ban a szó­ra­koz­ta­tó elekt­ro­ni­kai ké­szü­lé­kek pi­a­cá­nak nö­ve­ke­dé­si üte­me az ed­di­gi ada­tok sze­rint 10 szá­za­lék­hoz kö­ze­lí­tett. Az át­la­gos­nál na­gyobb volt a for­ga­lom min­den­ből, ami di­gi­tá­lis. Kü­lö­nö­sen a DVD-lejátszó, il­let­ve a hor­doz­ha­tó CD-le­ját­szó pi­a­ca erő­sö­dött. De mind na­gyobb a ke­res­let a di­gi­tá­lis camcorder iránt is, ál­la­pít­ja meg a GfK er­ről az idő­szak­ról ké­szült stra­té­gi­ai ta­nul­má­nya.
A nö­ve­ke­dés kü­lö­nö­sen an­nak fé­nyé­ben volt je­len­tős, hogy az elő­ző évek­ben is ma­ga­sak vol­tak a bá­zist je­len­tő mu­ta­tók. A szó­ra­koz­ta­tó elekt­ro­ni­kai ké­szü­lé­kek pi­a­ca ugyan­is 2004-ben ki­vé­te­le­sen nagy arány­ban, 21 szá­za­lék­kal bő­vült az elő­ző év­hez ké­pest.
Nö­vek­vő men­­nyi­sé­gi el­adá­sok mel­lett a mos­ta­ni idő­szak­ban, va­gyis 2006–2007-ben a szó­ra­koz­ta­tó elekt­ro­ni­kai pi­ac ér­ték­ben ke­vés­bé fog nő­ni. Okát a GfK ta­nul­má­nya ab­ban lát­ja, hogy egy­re ki­seb­bek lesz­nek az át­lag­árak. A ve­vők meg­nye­ré­se ér­de­ké­ben ugyan­is gya­ko­ri­ak az ár­en­ged­mé­nyek.

Hi­tel­től füg­gő ke­res­let
Az elekt­ro­mos ház­tar­tá­si nagy­gé­pek for­gal­ma nem­igen vál­to­zik év­ről év­re. Eb­ben a szeg­mens­ben az elöl­töl­tős mo­só­gé­pek, mik­ro­hul­lá­mú sü­tők, pá­ra- és szag­el­szí­vók a leg­ke­re­set­teb­bek. For­gal­muk 2002-ben, az új hi­tel­le­he­tő­sé­gek meg­je­le­né­sé­nek évé­ben ug­rott meg na­gyon, ér­ték­ben 18 szá­za­lé­kot meg­ha­la­dó arány­ban. A fej­lő­dés ked­ve­ző­en hat a ház­tar­tá­sok el­lá­tott­sá­gá­ra. Ér­zé­kel­he­tő­en nö­vek­szik az olyan ház­tar­tá­sok ará­nya, ahol mo­dern, négy-öt éves ké­szü­lé­ke­ket hasz­nál­nak.
A ház­tar­tá­si kis­gé­pek for­gal­má­nak nö­ve­ke­dé­si üte­me 2005-ben még emel­ke­dett, de a kö­vet­ke­ző két év­re, va­gyis mos­ta­nra stag­ná­lás­sal szá­mol a GfK. Eb­ben a szeg­mens­ben egyéb­ként még 2004 ho­zott át­tö­rést, a for­ga­lom 25 szá­za­lék­nál na­gyobb nö­ve­ke­dé­sé­vel.

Lán­co­so­dás itt is
A kis­ke­res­ke­de­lem kon­cent­rá­ci­ó­ját jel­lem­zi, hogy 1999-ben még 1300 bolt­ban áru­sí­tot­tak elekt­ro­mos ház­tar­tá­si ké­szü­lé­ket. Két év alatt egy­har­mad­dal csök­kent a bolt­szám, az­tán 2001 óta csök­ke­nés he­lyett in­kább át­ren­de­ző­dés lett a jel­lem­ző. Az önál­ló szak­üz­le­tek vagy meg­szűn­nek, vagy pe­dig csat­la­koz­nak va­la­me­lyik lánc­hoz, eset­leg be­szer­zé­si tár­su­lás­hoz.
Cz. P.

Nagy­vál­la­lat­ok kis­ke­res­ke­del­mi el­adá­sai főbb áru­cso­por­ton­ként (mil­lió fo­rint­ban)
2003. 2004.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Ház­tar­tá­si cikk 6 937 8 091 9 763 12 855 8 833 10 062 11 779 17 281
Tar­tós elekt­ro­mos ház­tar­tá­si gép 9 059 11 129 13 401 17 149 9 930 11 356 14 527 18 190
Elekt­ro­mos ház­tar­tá­si kis­gép 8 036 8 175 8 447 15 123 8 679 6 299 7 567 10 158
Hír­adás­tech­ni­kai ké­szü­lék 9 400 11 895 14 842 28 548 12 459 13 423 16 653 25 338

2005. 2006.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Ház­tar­tá­si cikk 8 173 11 286 10 518 13 201 10 365 9 838 10 904 16 531
Tar­tós elekt­ro­mos ház­tar­tá­si gép 10 705 15 353 15 886 20 289 14 833 15 548 17 736 24 996
Elekt­ro­mos ház­tar­tá­si kis­gép 8 157 8 747 9 690 13 019 8 697 8 896 9 878 15 940
Hír­adás­tech­ni­kai ké­szü­lék 13 498 15 380 17 957 26 252 14 945 16 645 16 882 34 073
For­rás: GfK

Kapcsolódó cikkeink