Ha­gyo­mány­te­rem­tés és co-brand kár­tya

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Há­rom bank ját­szot­ta a fő­sze­re­pet a „Mas­terCard – Az év bank­ja” vá­lasz­tás díj­áta­dó gá­lá­ján, no­vem­ber 29-én. Az OTP Bank lett Az év fo­lyó­szám­la-ve­ze­tő bank­ja, Az év leg­szim­pa­ti­ku­sabb bank­ja, va­la­mint el­vi­het­te az ál­ta­lá­nos te­rü­le­ten el­ért ered­mé­nye­kért já­ró MasterCard – Az év bank­ja dí­jat is. A CIB Kö­zép-Eu­ró­pai Nem­zet­kö­zi Bank bi­zo­nyult a leg­jobb­nak Az év di­rekt­ban­ki szol­gál­ta­tá­sa és Az év meg­ta­ka­rí­tá­si ter­mé­ke ka­te­gó­ri­ák­ban, míg az Inter-Európa Bank lett Az év leg­in­no­va­tí­vabb bank­ja, és ha­za­vi­het­te Az év la­kos­sá­gi hi­tel­ter­mé­ke dí­jat is. Az el­ső al­ka­lom­mal tar­tott ver­se­nyen, amely­nek fő­véd­nö­ke Kóka Já­nos gaz­da­sá­gi mi­nisz­ter volt, a Concorde bi­zo­nyult a leg­jobb alap­ke­ze­lő­nek, az év ban­ká­ra pe­dig dr. Csányi Sán­dor, az OTP Bank el­nö­ke lett.
Ugyan­csak a MasterCard köz­re­mű­kö­dött a Shell és a Ci­ti­bank új co-brand prog­ram­já­ban. Az új Shell MasterCard a Ci­ti­bank­tól hi­tel­kár­tyá­val min­den MasterCard-elfogadó he­lyen jó­vá­írás­ok gyűjt­he­tők, ame­lyek a Shell üzem­anyag­töl­tő ál­lo­má­so­kon forintosíthatók.

Kapcsolódó cikkeink