Gé­pe­sí­tett jö­vő a ve­vők szol­gá­la­tá­ban

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Az in­for­ma­ti­kai rend­sze­rek ro­ha­mos fej­lő­dé­se szám­ta­lan le­he­tő­sé­get tar­to­gat az üz­let­lán­cok szá­má­ra. A mo­dern, ön­ki­szol­gá­ló tech­no­ló­gi­ák ke­let-kö­zép-eu­ró­pai al­kal­ma­zá­sa még­is gye­rek­ci­pő­ben jár. De ha­ma­ro­san vál­to­zás vár­ha­tó: nő az in­for­ma­ti­kát már a min­den­nap­ok ré­sze­ként ke­ze­lő, pi­ac­gaz­da­ság­ban fel­nőtt fo­gyasz­tók ará­nya, és a mai kor vá­sár­ló­ja egy­re több szol­gál­ta­tást is igé­nyel a pusz­ta el­adá­son túl. Az új­don­sá­gok­ról kér­dez­tük Steinbinder Ro­mu­lust, a Synergon In­for­ma­ti­ka Nyrt. Retail üz­let­ág­ve­ze­tő­jét. – Az ár­je­lö­lés te­rü­le­tén me­lyek a leg­fris­sebb in­no­vá­ci­ók?
– Az elekt­ro­ni­kus ár­el­len­őr­ző esz­kö­zök ma már az ös­­szes hi­per­mar­ket­ben meg­ta­lál­ha­tók. Alap­ki­épí­tés­ben a rend­szer a vo­nal­kód le­ol­va­sá­sá­val tá­jé­koz­tat­ja a vá­sár­lót a ter­mék árá­ról. En­nél több szol­gál­ta­tást nyújt a „ki­oszk” meg­ol­dás, amely az ár­azo­no­sí­tá­si fel­ada­ton felül in­for­mál az adott áru­cikk jel­lem­ző­i­ről, fel­hasz­nál­ha­tó­sá­gi kö­ré­ről. Ezek az esz­kö­zök hoz­zá­fér­he­tők a be­vá­sár­ló­ko­csi fo­gan­tyú­já­ba épít­ve is, ahol rá­di­ós kap­cso­la­ton ke­resz­tül az áru­ház adat­bá­zi­sai­ból a leg­fris­sebb, mul­ti­mé­di­ás in­for­má­ci­ót tud­ja biz­to­sí­ta­ni a vá­sár­lók­nak – ügy­fél­kár­tyá­val tör­té­nő be­je­lent­ke­zés ese­tén akár sze­mély­re sza­bot­tan is.
– Tő­lünk nyu­gat­ra ko­mo­lyan kí­sér­le­tez­nek az ár­cím­kék gé­pe­sí­té­sé­vel is. Mek­ko­ra esélyt lát ar­ra, hogy Ma­gyar­or­szá­gon is meg­je­len­jék?
– A ma­gyar pi­a­con még va­ló­szí­nű­leg hos­­szú ide­ig nem vá­lik gya­kor­lat­tá – alap­ve­tő­en a rend­szer ki­ala­kí­tá­sá­nak ma­gas költ­sé­gei mi­att. Egy­részt az elekt­ro­ni­kus ki­jel­ző­vel ren­del­ke­ző kis ké­szü­lé­kek in­for­ma­ti­kai rend­szer­rel va­ló adat­kap­cso­la­ta he­lyi há­ló­za­tot igé­nyel, más­részt a polc­cím­ke tö­me­ges al­kal­ma­zás­ban vá­lik költség­ha­té­konnyá.
Az elekt­ro­ni­kus polc­cím­ke az áru­há­zak­nak fo­lya­ma­to­san mun­kát adó prob­lé­mát hi­va­tott rész­ben vagy egész­ben meg­ol­da­ni: az ár­vál­to­zá­sok ke­ze­lé­sét. A pa­pír­ala­pú cím­kék na­gyon las­sú, ru­gal­mat­lan ára­zást tesz­nek csak le­he­tő­vé. Már­pe­dig a fo­gyasz­tó­vé­de­lem elő­írá­sai sze­rint min­den eset­ben al­kal­maz­ni kell a polc­cím­ké­ket, amely­nek kor­sze­rűbb for­má­ja az elekt­ro­ni­kus polc­cím­ke. Le­het szó ár­eme­lés­ről, promóciós le­ára­zás­ról, ak­ci­ók ér­vé­nye­sí­té­sé­ről vagy „happy hour” ked­vez­mé­nyek­ről, az elekt­ro­ni­kus polc­cím­ke köz­pon­ti­lag ve­zé­rel­he­tő, ami ko­moly ver­seny­előnyt je­lent­het a ke­res­ke­dő­nek.
– Fel­té­te­le­zem, ezek az in­for­ma­ti­kai meg­ol­dá­sok a bol­ti rak­tá­ro­zás prob­lé­má­ját is meg­kön­­nyí­tik.
– A rak­tá­ri rend­sze­rek ug­rás­sze­rű fej­lő­dé­sét to­vább­ra is az RFID-rendszerek be­ve­ze­té­sé­től vár­ják a ke­res­ke­dők, hi­szen az ed­di­gi, csak azo­no­sí­tás­ra al­kal­mas vo­nal­kód he­lyett komp­lex ada­to­kat ké­pes tá­rol­ni és kö­zöl­ni rend­kí­vül ha­té­kony, rá­dió­frek­ven­ci­ás kom­mu­ni­ká­ció se­gít­sé­gé­vel. Még a fej­lett ke­res­ke­del­mi in­for­ma­ti­ká­val ren­del­ke­ző or­szá­gok­ban is csak most kez­dett ter­jed­ni, mi­vel a cím­kék ára az el­fo­gad­ha­tó (kb. 30-50 cen­tes) ár­szint­re csök­kent.
– A mo­dern pénz­tár­gé­pek­hez kap­cso­ló­dó­an új ki­fe­je­zés kezd meg­ho­no­sod­ni: a „Point of Ser­vi­ce”. Mit is je­lent ez va­ló­já­ban?
– A „Point of Ser­vi­ce” kon­cep­ció az el­adá­si hely („Point of Sale”) to­vább­gon­do­lá­sá­ból ered. Sok üz­let (di­vat­áru­há­zak, mű­sza­ki szak­üz­le­tek, dro­gé­ri­ák) nem a „hi­per­mar­ket elv” sze­rint mű­kö­dik. Nincs ál­lan­dó sor a pénz­tár­gé­pek­nél, a tel­jes mű­kö­dé­si idő­nek csu­pán 10-15 szá­za­lé­kát hasz­nál­ja ki a pénz­tár­gép ef­fek­tív mun­ká­ra. Ez pe­dig le­he­tő­sé­get kí­nál a nagy tel­je­sít­mé­nyű pénz­tár­gép szé­le­sebb kö­rű ki­hasz­ná­lá­sá­ra – meg­fe­le­lő szoft­ver­rel.
A pénz­tár­gép meg­lé­vő inf­rast­ruk­tú­rá­ja (pél­dá­ul a mág­nes­kár­tya-ol­va­só) ki­vá­ló­an al­kal­mas a vá­sár­lói hű­ség­kár­tya vagy egyéb pont­rend­sze­rek ke­ze­lé­sé­re. Cso­mag­kül­dés ese­tén in­nen in­téz­he­tők a ki­szál­lí­tá­sok, a kí­vánt idő­pont­ban és hely­re. A rek­la­má­ci­ók in­té­zé­se, áru­vis­­sza­vé­tel, az áru­cik­kek adat­bá­zi­sá­nak tá­jé­koz­ta­tás­ra va­ló al­kal­ma­zá­sa szin­tén a fel­hasz­ná­lá­si le­he­tő­sé­gek kö­zött van.
Sz. L.

Kapcsolódó cikkeink