Gát a ser­tés­hús előtt

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Gá­tat vet a hús­ke­res­ke­de­lem­nek a ser­tés­pes­tis. Bul­gá­ria és Ro­má­nia az­zal a fel­té­tel­lel csat­la­ko­zott az Eu­ró­pai Uni­ó­hoz, hogy te­rü­le­té­t a ser­tés­pes­tis elő­for­du­lá­sá­ra va­ló te­kin­tet­tel olyan élő ál­lat vagy ter­mék, amely a ser­tés­pes­tis ví­ru­sát hor­doz­hat­ja, nem hagy­hat­ja el. Az­az Ro­má­ni­á­ból sem élő ál­la­tot, sem hőkezeletlen ser­tés­húst, ser­tés­ter­mé­ket nem le­het sem Ma­gyar­or­szág­ra, sem az Eu­ró­pai Unió töb­bi ál­la­má­ba be­szál­lí­ta­ni. Ma­gyar­or­szág­nak az a fel­ada­ta, hogy en­nek a be­tar­tá­sát szú­ró­pró­ba­sze­rű­en el­len­őriz­ze.

Kapcsolódó cikkeink