Gasztrovo­na­lon is nyert a Szent­ki­rá­lyi

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Idén is dí­jaz­ták a Szent­ki­rá­lyi ás­vány­vi­zet Pá­rizs­ban, a Mondial Spa & Beauty szak­ki­ál­lí­tá­son. A nem­zet­kö­zi meg­mé­re­té­sen a Szent­ki­rá­lyi kap­ta meg – csak­úgy, mint 2006-ban – a leg­jobb kül­föl­di szén­sa­vas ás­vány­víz­nek já­ró ran­gos el­is­me­rést, va­la­mint a szak­ki­ál­lí­tás in­no­vá­ci­ós dí­ját is 0,33 és 0,75 li­te­res gasztroki­sze­re­lé­sű üveg­pa­lack­ja­i­val.
– Örü­lök an­nak, hogy eb­ben, a ma­gya­rok ál­tal oly ked­velt ka­tegó­ri­á­ban is­mét, va­la­mint az egy­re erő­sö­dő gasztro­ága­za­tunk­ban már idén ran­gos dí­jat tu­dott ha­za­hoz­ni ter­mé­künk – nyi­lat­koz­ta Ba­logh Le­ven­te, a Szent­ki­rá­lyi Ás­vány­víz Kft. ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó­ja.

Kapcsolódó cikkeink