Franz Maasból DSV

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A Frans Maas Hun­gá­ria Kft. 2007 feb­ru­ár­já­tól DSV Hun­gá­ria Kft. né­ven foly­tat­ja to­vább si­ke­res szál­lít­má­nyo­zá­si és lo­gisz­ti­kai te­vé­keny­sé­gét.A dán ér­de­kelt­sé­gű DSV Hol­ding ugyan­is 2006 ta­va­szán fel­vá­sá­rol­ta az egyik leg­na­gyobb hol­land szál­lít­má­nyo­zá­si vál­la­la­tot, a Frans Maas Cso­por­tot. Az ak­vi­zí­ció után a DSV ve­ze­tői az ös­­sze­tar­to­zás hang­sú­lyo­zás­ára a kö­zös név­hasz­ná­lat mel­lett dön­töt­tek.

Kapcsolódó cikkeink