Foodapest 2006 – visszatekintő

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Foodapest 2006 – visszatekintőSi­ker­díj
A HUNGEXPO Zrt. ál­tal meg­hir­de­tett Foodapest Si­ker­díj el­nye­ré­sé­ért pá­lyáz­ha­tott bár­mely, 2003 óta és a ne­ve­zés idő­pont­já­ban a ma­gyar pi­a­con for­ga­lom­ban le­vő, és a Foodapest 2006-on ki­ál­lí­tott fel­dol­go­zott élel­mi­szer­rel an­nak gyár­tó­ja vagy for­gal­ma­zó­ja.

Foodapest 2006 – Si­ker­dí­jak
Da­rált ser­tés­hús védőgázas csom. Deb­re­ce­ni Hús Zrt.
Kő­rös pap­ri­kás mell­son­ka Gallicoop Puly­ka­fel­dol­go­zó Zrt.
Újfehértói ágyas meggy­pá­lin­ka Kaiser 2000 Kft.
Gesz­te­nye Mar­ci, há­zi meggy­dzse­mes rúd Kenesei és Tár­sa Kft.

Kü­lön­díj a leg­jobb sa­ját már­kás ter­mék­nek
Ta­valy elő­ször ad­ták át a ki­ál­lí­tás kü­lön­dí­ját a leg­jobb­nak ítélt sa­ját már­kás ter­mék­nek. A dí­jat Regnum prá­gai jel­le­gű son­ká­já­val a Spar Magyaroszág Ke­res­ke­del­mi Kft. ér­de­mel­te ki.

Ex­port­dí­jak:
Nagy­díj: Schenk és Tár­sa Kft., Szi­get­vár
El­is­me­rő ok­le­vél: Kis­kun­ha­la­si Ba­rom­fi­fel­dol­go­zó Zrt., Hungerit Zrt.
MKIK Kü­lön­díj: Deb­re­ce­ni Hús Zrt.

Kapcsolódó cikkeink