Fi­a­ta­lí­tó kú­rát hir­det For­gó Mor­gó

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Je­len­leg Eu­ró­pa-szer­te több mint 188 mil­lió, 10 év­nél idő­sebb ké­szü­lé­ket hasz­nál­nak a ház­tar­tá­sok­ban, Ma­gyar­or­szá­gon az arány kö­zel 40 szá­za­lék. A ré­gi gé­pek nem ­csak ener­gia­fo­gyasz­tá­suk mi­att okoz­nak kárt, de sok eset­ben szen­­nye­zik a kör­nye­ze­tet is. Az eu­ró­pai CECED Eu­ró­pai Ház­tar­tá­si Gépgyártók Bi­zott­sá­ga kez­de­mé­nye­zé­sé­re Ma­gyar­or­szá­gon is el­in­dult az ener­gia­ha­té­kony­sá­gi kam­­pány, a so­kak ál­tal már jól is­mert For­gó Mor­gó fi­gu­ra fő­sze­rep­lé­sé­vel. For­gó Mor­gó kü­lön­bö­ző he­lye­ken fel­tűn­ve győz­kö­di a fo­gyasz­tó­kat, hogy iga­zá­ból drá­gább az ol­csó – kü­lö­nö­sen ilyen árak mel­lett. Mint Mé­szá­ros Fan­ni­tól, a CECED Ma­gyar­or­szág Egye­sü­lés cég­ve­ze­tő­jé­től meg­tud­tuk, ta­valy csak­nem 60 mil­lió fo­rin­tot köl­töt­tek ar­ra, hogy tá­jé­koz­tas­sák a fo­gyasz­tó­kat az ener­gia­ta­ka­ré­kos ház­tar­tá­si gé­pek, kü­lö­nö­sen a két nagy ener­gia­fa­ló, a mo­só­gé­pek és hű­tő­gé­pek va­ló­di üze­mel­te­té­si költ­sé­ge­i­ről.
– Eddigi ta­pasz­ta­la­ta­ink sze­rint az em­be­rek több­sé­ge még az­zal sincs tisz­tá­ban, hogy pon­to­san mi­kor gyár­tot­ták az ott­ho­ni hű­tő­jét vagy mo­só­gép­ét – mond­ta az ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó.

A na­gyi­nak jó lesz
Mint meg­tud­tuk, a ma­gyar­or­szá­gi fo­gyasz­tók igen árér­zé­kenyek. Rész­ben ez­zel is ma­gya­ráz­ha­tó, hogy ilyen ma­gas, 37 szá­za­lék kö­rü­li a 10 év­nél idő­sebb ház­tar­tá­si gé­pek ará­nya. To­váb­bi ma­gyar spe­ci­a­li­tás, hogy az el­öre­ge­dett gé­pek, ha még mű­köd­nek, de már nem kel­le­nek, a nagy­ma­má­hoz vagy a nya­ra­ló­ba ván­do­rol­nak, így nem cso­da, hogy Ma­gyar­or­szág élen jár a ki­öre­ge­dett ké­szü­lé­kek­kel va­ló „el­lá­tott­ság­ban”.
Ugyan­ak­kor a kü­lön­bö­ző pi­a­ci fel­mé­ré­sek sze­rint az át­la­gos fo­gyasz­tó szá­má­ra nem ját­sza­nak sze­re­pet egy vá­sár­lá­si dön­tés so­rán a kör­nye­zet­vé­del­mi szem­pont­ok, és ki­csi a haj­lan­dó­ság a va­la­mi­vel drá­gább, de kör­nye­zet­ba­rát ter­mé­kek mel­let­ti dön­tés­re.
Ál­ta­lá­ban nem ve­szik fi­gye­lem­be azt sem, ha egy ter­mék csu­pán re­la­tí­ve drá­ga, va­gyis a hasz­ná­la­tá­val meg­spó­rolt ener­gia kom­pen­zál­ja a vá­sár­lás­kor fi­ze­ten­dő ma­ga­sabb árat.
Ezt a faj­ta vá­sár­lói hoz­zá­ál­lást sze­ret­né a CECED Ma­gyar­or­szág Egye­sü­lés ál­tal el­in­dí­tott kez­de­mé­nye­zés meg­vál­toz­tat­ni, el­ső­sor­ban a kör­nye­zet­tu­da­tos fo­gyasz­tói szem­lé­let ki­ala­kí­tá­sá­val és a kor­sze­rű, energiahatékony tech­no­ló­gi­ák el­ter­je­dé­sé­nek nép­sze­rű­sí­té­sé­vel.
En­nek ré­sze­ként több­fé­le kam­pányt in­dí­tot­tak, töb­bek kö­zött élet­re kel­tet­ték For­gó Mor­gót, va­gyis a mor­cos vil­lany­óra fi­gu­rá­ját is (lásd ke­re­tes írá­sunk).

2020: -20 szá­za­lék
Az el­múlt tíz év­ben a gyár­tók több mil­li­árd eurót öl­tek az ener­gia­ta­ka­ré­kos, víz­ta­ka­ré­kos és kör­nye­zet­ba­rát ház­tar­tá­si gé­pek ki­fej­lesz­té­sé­be és pi­ac­ra do­bá­sá­ba. Egy­elő­re azon­ban az el­adá­si sta­tisz­ti­kák alap­ján a szak­ér­tők meg­le­he­tő­sen hos­­szú meg­té­rü­lést kí­nál­nak szá­muk­ra. A gyár­tók már több mint tíz éve meg­pró­bál­tak fel­ké­szül­ni az ener­gia­ta­ka­ré­ko­sabb idők­re. Sa­já­tos ön­kor­lá­to­zá­so­kat ve­zet­tek be, pél­dá­ul 1995 óta a gyár­tók meg­ál­la­po­dá­sa alap­ján ke­rül ener­gia­cím­ke a ter­mé­kek­re, így tá­jé­koz­tat­va a vá­sár­ló­kat a fo­gyasz­tás­ról. Ön­kén­tes ala­pon kor­lá­toz­ták gé­pe­ik ener­gia- és víz­fel­hasz­ná­lá­sát és kör­nye­zet­szen­­nye­zé­sét. Az európai uni­ós sza­bá­lyo­zás pe­dig elő­ír­ja a tag­ál­lam­ok szá­má­ra, hogy 2020-ra mint­egy 20 szá­za­lék­kal csök­kent­sék ener­gia­fel­hasz­ná­lá­su­kat.
Ter­mé­sze­te­sen ezt a célt már nem le­het ön­kor­lá­to­zás­sal meg­va­ló­sí­ta­ni, min­den tag­ál­lam­nak, így Ma­gyar­or­szág­nak is el kell ké­szí­te­nie a nem­ze­ti ener­gia­ha­té­kony­sá­gi ak­ció­ter­vét, amely­nek egyik, nem el­ha­nya­gol­ha­tó ré­sze lesz a ház­tar­tá­sok és ezen be­lül is a ház­tar­tá­si gé­pek ener­gia­fo­gyasz­tá­sá­nak a mér­sék­lé­se.

Szá­mol­ja ki!
A CECED hon­lap­ján sa­já­tos fo­gyasz­tói szol­gál­ta­tást ve­zet­tek be, gyár­tá­si év, ma­gas­ság alap­ján ki­szá­mol­ják, men­­nyit fi­ze­tünk egy ha­son­ló ka­te­gó­ri­á­jú ré­gi és egy új ké­szü­lék éves fo­gyasz­tá­sá­ért.
A leg­gyak­rab­ban vá­sá­rolt hű­tő­gép­mé­re­tek­ből ál­lí­tot­tuk ös­­sze az aláb­bi táb­lá­za­tot.

1. Egy­aj­tós, fa­gyasz­tó nél­kü­li
Gyár­tá­si év Ma­gas­ság Éves költ­ség Új ké­szü­lék
1986 85-90 cm 12 768,0 Ft 5 042 Ft
1986 100-110 cm 15 110,0 Ft 5 784 Ft
1986 120-130 cm 17 897,0 Ft 6 041 Ft
1996 85-90 cm 8 905,0 Ft 5 042 Ft
1996 100-110 cm 10 447,0 Ft 5 784 Ft
1996 120-130 cm 11 969,0 Ft 6 041 Ft
2000 85-90 cm 7 359,8 Ft 5 042 Ft
2000 100-110 cm 8 581,8 Ft 5 784 Ft
2000 120-130 cm 9 597,8 Ft 6 041 Ft

2. Két­aj­tós, kom­bi­nált, fel­ső fa­gyasz­tó­val
1986 140-150 cm 25 011,0 Ft 9 357 Ft
1986 160-170 cm 25 980,0 Ft 10 658 Ft
1996 140-150 cm 17 184,0 Ft 9 357 Ft
1996 160-170 cm 18 319,0 Ft 10 658 Ft
2000 140-150 cm 14 053,2 Ft 9 357 Ft
2000 160-170 cm 15 254,6 Ft 10 658 Ft

3. Fa­gyasz­tó­lá­da
1986 90-100 cm 15 318,0 Ft 7 606 Ft
1986 120-130 cm 19 363,0 Ft 9 239 Ft
1986 150-160 cm 23 136,0 Ft 10 614 Ft
1996 90-100 cm 11 462,0 Ft 7 606 Ft
1996 120-130 cm 14 301,0 Ft 9 239 Ft
1996 150-160 cm 16 875,0 Ft 10 614 Ft
2000 90-100 cm 9 919,6 Ft 7 606 Ft
2000 120-130 cm 12 276,2 Ft 9 239 Ft
2000 150-160 cm 14 370,6 Ft 10 614 Ft
Forrás: CECED

Kapcsolódó cikkeink