Fel­jö­vő­ben a szend­vics és a ve­gyes

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Ör­ven­de­te­sen bő­vült ta­valy az édes kek­szek kis­ke­res­ke­del­mi ér­té­ke­sí­té­se. Men­­nyi­ség­ben 7, ér­ték­ben 5 szá­za­lék­kal töb­bet ad­tak el be­lő­lük 2005. december–2006. no­vem­ber­ben, mint egy év­vel ko­ráb­ban.A for­ga­lom nö­ve­ke­dé­sé­ben fon­tos sze­re­pet ját­sza­nak az új­don­sá­gok, ál­la­pít­ha­tó meg a Nielsen Kis­ke­res­ke­del­mi In­de­xe alap­ján. Ugyan­is a há­rom nagy szeg­mens kö­zül a szá­razkek­szek és a pis­kó­ta po­zí­ci­ó­ja va­la­me­lyest gyen­gült, fel­jö­vő­ben van­nak vi­szont a jó­val ki­sebb for­gal­mú, szend­vics­jel­le­gű, to­váb­bá a ve­gyes kek­szek és az édes sü­te­mé­nyek, mint pél­dá­ul a muffin.
A men­­nyi­sé­gi el­adá­sok­ból egy­re na­gyobb rész jut a 401–2500 négy­zet­mé­te­res mo­dern bolt­tí­pu­sok­ra. Fő oka a disz­kon­tok szé­le­se­dő kí­ná­la­ta, ben­ne sa­ját már­kás, ked­ve­ző áron kap­ha­tó ter­mé­kek­kel. En­nek kö­vet­kez­té­ben az édes­keksz-ka­te­gó­ri­á­ban igen ma­gas, 37 szá­za­lék a ke­res­ke­del­mi már­kás ter­mé­kek rész­ará­nya a men­­nyi­sé­gi for­ga­lom­ból a leg­utóbb fel­mért, múlt év ok­tó­ber–no­vem­be­ri pe­ri­ó­dus­ban. Egy év­vel ko­ráb­ban 35, két éve pe­dig 29 szá­za­lé­kot ért el ez a mu­ta­tó.
Az át­lag­árak vál­to­za­to­san ala­kul­tak. Egyik év­ről a má­sik­ra a tíz szeg­mens kö­zül há­rom­ban nőt­tek, hét­ben pe­dig csök­ken­tek az át­la­gos fo­gyasz­tói árak.
Az ér­ték­ben leg­na­gyobb for­gal­mú édes kek­szek ki­lón­kén­ti át­lag­ára 888 fo­rin­tot ért el ta­valy ok­tó­ber–no­vem­ber­ben, ami 8 fo­rint­tal ke­ve­sebb, mint egy év­vel, és 29-cel, mint két év­vel ko­ráb­ban.
A leg­na­gyobb ará­nyú nö­ve­ke­dést el­ért édes sü­te­mé­nyek­ből egy ki­ló át­la­go­san 810 fo­rint­ba ke­rült ok­tó­ber–no­vem­ber­ben, szem­ben az egy év­vel ko­ráb­bi 827-tel.

Édes kekszek piaca – Szegmensek részesedése
Teljes Magyarország (Kiskereskedelem)
Mennyiségi Értékbeni
részesedés % részesedés %
2005. 2006. 2005. 2006.
XII.-I. X.-XI. XII.-I. X.-XI.
Szárazkekszek 30 27 18 16
(pl. háztartási)
Édes kekszek 27 27 30 29
Piskóta (pl. 15 13 18 15
babapiskóta)
Édes sütemények 4 7 5 7
(pl. muffin)
Szendvicsjellegű 8 7 10 9
kekszek
Mártott kekszek 10 11 15 16
Vegyes 5 7 5 6
Cookies (gyümölcs- 0 0 0 1
csoki stb. darabos)
Csökentett energia- 1 1 1 1
tartalmú
Forrás: Nielsen

Kapcsolódó cikkeink