Eu­ró­pa és bor

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Ko­moly vál­to­zá­sok vár­ha­tók az EU bor­pi­a­ci sza­bá­lyo­zá­sá­ban – töb­bek kö­zött ez ad­ta az ap­ro­pó­ját az EU szak­bi­zott­ság és az ag­rár­tár­ca kö­zös kon­fe­ren­ci­á­já­nak a sző­lő- és bor­ága­zat jö­vő­jé­ről.Az uni­ó­ban bor­fe­les­leg hal­mo­zó­dott fel, csök­ken a vo­lu­ment biz­to­sí­tó asz­ta­li bo­rok irán­ti ke­res­let, és az uni­ós ki­vi­tel las­sab­ban nő a be­ho­za­tal­nál – ezek a leg­fon­to­sabb prob­lé­mák, ame­lyek mi­att rom­lik az ága­zat ver­seny­ké­pes­sé­ge. A ké­szü­lő re­for­mok cél­ja, mond­ta Mi­ku­lás Éva, az EU szak­bi­zott­sá­gá­nak tag­ja a ren­dez­vé­nyen, hogy vi­lá­gos és egy­sze­rű sza­bá­lyok le­fek­te­té­sé­vel meg­újít­sák a bor tár­sa­dal­mi el­fo­ga­dott­sá­gát, az ága­zat élet­ké­pes­sé­gét, a kör­nye­ze­ti ér­té­kek in­teg­ri­tá­sát.
A konk­rét sza­bá­lyok el­fo­ga­dá­sá­ig azon­ban még hos­­szú és gö­rön­gyös út ve­zet: a tag­or­szág­ok­nak szá­mos nyi­tott kér­dést kell le­zár­ni­uk. Ami biz­tos: jó né­hány tá­mo­ga­tást le­épí­te­nek, át­ala­kít­ják a szer­ve­ze­ti és pénz­ügyi ke­re­te­ket, meg­re­for­mál­ják a bo­rá­sza­ti el­já­rá­so­kat, és szi­go­rít­ják a föld­raj­zi el­ne­ve­zé­se­ket, il­let­ve a cím­kék­re vo­nat­ko­zó sza­bá­lyo­kat.

Kapcsolódó cikkeink