Észak­nyu­ga­ton vesz­tett leg­in­kább a kis bolt

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Je­len­tő­sen, mint­egy 5 szá­za­lék­kal csök­kent ta­valy az ál­ta­lá­nos élel­mi­szer­bol­tok szá­ma ha­zánk­ban az egy év­vel ko­ráb­bi­hoz ké­pest, ál­la­pí­tot­ta meg Szalóky Tóth Ju­dit, a Nielsen pi­ac­ku­ta­tó vál­la­lat igaz­ga­tó­ja feb­ru­ár 13-i saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján. Így 2006 vé­gé­re az ilyen pro­fi­lú bol­tok szá­ma 22 ezer alá csök­kent, amely­nek hát­te­ré­ben kö­zel 1200 kis bolt meg­szű­né­se áll.A bolt­szám az or­szág észak­nyu­ga­ti ré­gi­ó­já­ban csök­kent az át­la­got leg­in­kább meg­ha­la­dó mér­ték­ben, 8 szá­za­lék­kal. A fő­vá­rost és Pest me­gyét ma­gá­ban fog­la­ló köz­pon­ti ré­gió mu­ta­tó­ja mí­nusz 7 szá­za­lék. Észak­ke­le­ten és dél­nyu­ga­ton 4-4 szá­za­lék­kal ke­ve­sebb lett az élel­mi­szer­üz­let, míg a dél­ke­le­ten meg­szűnt 30 egy­ség mind­ös­­sze 1 szá­za­lé­kot je­lent. A Nielsen Cen­zus fel­mé­ré­sé­nek leg­fris­sebb ered­mé­nye­i­ből ki­de­rül to­váb­bá, hogy a két leg­fon­to­sabb ke­res­ke­del­mi csa­tor­na, a hi­per­mar­ket és a ha­zai tu­laj­do­nú lánc egy­aránt nö­vel­te ré­sze­se­dé­sét, ná­luk is job­ban azon­ban a disz­kont­ka­te­gó­ria. A füg­get­len kis bol­tok már csu­pán 14 szá­za­lé­kos súlyt kép­vi­sel­nek.
Szalóky Tóth Ju­dit a szá­mok­hoz hoz­zá­tet­te, hogy a disz­kont ter­jesz­ke­dé­sé­nek 2005-ben ta­pasz­talt nagy ira­ma ta­valy alább­ha­gyott. A ta­valy­előtt nyílt 48 új üz­let után 2006-ban 32-vel bő­vült a Lidl, Penny Market, Plus és Pro­fi együt­te­sen 464 egy­ség­ből ál­ló há­ló­za­ta. A fej­lő­dés mo­tor­ja to­vább­ra is a Lidl, amely 2004. évi pi­ac­ra lé­pé­se óta 68 egy­ség­ből ál­ló há­ló­za­tot ala­kí­tott ki, és foly­tat­ja az ex­pan­zi­ót.
2500 négy­zet­mé­ter fe­let­ti el­adó­te­rű hi­per­mar­ke­tek­ből a ta­valy év vé­gén 109 mű­kö­dött, míg szu­per­mar­ket­ből 374-et re­giszt­rál­tak. n

A Nielsen ál­tal fel­mért élel­mi­sze­rek kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­má­nak meg­osz­lá­sa, bolt­tí­pu­sok sze­rint. Szá­za­lék­ban
Bolt­tí­pus 2005 2006
Hi­per­mar­ket 28 29
Szu­per­mar­ket 10 10
Disz­kont 16 18
Ha­zai tu­laj­don­ban lé­vő lánc 29 30
Önál­ló kis bolt 17 14
Forrás: Nielsen

Kapcsolódó cikkeink