Ér­ték­ben is, men­­nyi­ség­ben is bő­vült a tea­pi­ac

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Hely­cse­re a tea­szeg­men­sek rang­lis­tá­ján: a gyü­mölcs­tea men­­nyi­ség­ben is meg­elő­zi a fe­ke­tét, a kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom 2005. november–2006. ok­tó­be­ri ada­tai sze­rint. A har­ma­dik gyógy­tea és a ne­gye­dik zöld tea is a fe­ke­té­től vett el pi­a­ci ré­sze­se­dést az elő­ző év­hez ké­pest.A tea pi­a­cát to­vább­ra is az évek óta tar­tó las­sú nö­ve­ke­dés jel­lem­zi. Ér­ték­ben va­la­mi­vel gyor­sab­ban emel­ked­tek az el­adá­sok, mint men­­nyi­ség­ben. Az éves for­ga­lom meg­ha­lad­ja az 1,4 ezer ton­nát, ér­ték­ben pe­dig csak­nem 9 mil­li­árd fo­rint, 2005. november–2006. ok­tó­ber­ben.
A fil­te­res sok­kal nép­sze­rűbb, mint a fű, és a kü­lönb­ség to­vább nö­ve­ke­dett. A bol­tok­ban ér­té­ke­sí­tett men­­nyi­ség 78 szá­za­lé­ka fil­te­res a szó­ban for­gó ti­zen­két hó­na­pos idő­szak­ban, ami 3 szá­za­lék­pont­tal ha­lad­ja meg az elő­ző évi mu­ta­tót. Így a tea­fű­re 22 szá­za­lék ju­tott.
A fo­gyasz­tói át­lag­árak né­mi­leg emel­ked­nek a leg­ke­re­set­tebb te­a­faj­ták­nál. Egy do­boz fil­te­res fe­ke­te tea az egy év­vel ko­ráb­bi 214 fo­rint után ta­valy ok­tó­ber­ben át­la­go­san 219 fo­rint­ba ke­rült. A fil­te­res fe­ke­te tea gyü­möl­csös íze­sí­tés­sel cso­ma­gon­kén­ti át­lag­ára 180-ról 212 fo­rint­ra vál­to­zott.
A tea kis­ke­res­ke­del­mé­ben to­vább erő­söd­tek a mo­dern bolt­tí­pu­sok po­zí­ci­ói. Hi­per­mar­ket­re 29 szá­za­lék, a 401–2500 négy­zet­mé­te­res csa­tor­ná­ra 30 szá­za­lék jut a tea kis­ke­res­ke­del­mi ér­té­ke­sí­té­sé­ből, 2005. november–2006. ok­tó­ber­ben. Egy év­vel ko­ráb­ban ugyan­ez a két mu­ta­tó 27 és 28 szá­za­lé­kos volt. A má­sik ol­da­lon ve­szí­te­nek pi­a­ci ré­sze­se­dé­sük­ből a ha­gyo­má­nyos, 400 négy­zet­mé­te­res­nél ki­sebb üz­le­tek.

A tea kis­ke­res­ke­del­mi el­adá­sa­i­nak men­­nyi­sé­gi meg­osz­lá­sa, bolt­tí­pu­sok sze­rint, szá­za­lék­ban
Bolt­tí­pus 2004. IX.– 2005. IX.–
2005. X. 2006. X.
2500 nm fe­lett 27 29
401-2500 nm 28 30
201-400 nm 11 10
51-200 nm 19 18
50 nm és ki­sebb 8 8
Pa­ti­ka 5 5
For­rás: ACNielsen

A tea főbb szeg­men­se­i­nek ré­sze­se­dé­se a – men­­nyi­ség­ben mért – kis­ke­res­ke­del­mi for­ga­lom­ból, szá­za­lék­ban
Szeg­mens 2004. IX.– 2005. IX.–
2005. X. 2006. X.
Fe­ke­te tea 38 33
Gyü­möl­csös tea 36 37
(íze­sí­tett fe­ke­te +
va­ló­di gyü­möl­csös)
Zöld tea 6 7
Gyógy­tea 20 23
For­rás: ACNielsen

Kapcsolódó cikkeink