Erő­sö­dött a dro­gé­ri­ák po­zí­ci­ó­ja

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A kéz- és test­ápo­ló sze­rek pi­a­ca kö­ze­le­dik a 8 mil­li­árd fo­rint­hoz. Az elő­ző év­hez ké­pest kis­mér­té­kű nö­ve­ke­dést re­giszt­rált a Nielsen Kis­ke­res­ke­del­mi In­de­xe. Mind a for­ga­lom zö­mét adó test­ápo­lók­nál, mind az 1 mil­li­árd fo­rint kö­rü­li pi­ac­mé­ret­tel ren­del­ke­ző kéz­ápo­lók­nál 1-1 szá­za­lék pluszt mu­tat­nak az el­adá­si ada­tok ér­ték­ben, a ta­valy­előt­ti­ek­hez vi­szo­nyít­va.A for­ga­lom át­ren­de­ző­dé­sé­nek mér­té­két jel­zi, hogy a dro­gé­ri­ák mind a men­­nyi­sé­gi, mind az ér­ték­ben mért el­adá­sok­nál egy­aránt 4 szá­za­lék­pont­tal tud­ták nö­vel­ni pi­a­ci ré­sze­se­dé­sü­ket. Men­­nyi­sé­get te­kint­ve a test­ápo­lók­nál a 401–2500 négy­zet­mé­te­res csa­tor­na rész­ará­nya csök­kent leg­in­kább, ér­ték szem­pont­já­ból pe­dig kéz­kré­mek­nél az 51–200 négy­zet­mé­ter kö­zöt­ti bol­tok.
Test­ápo­lók­nál a nagy, 300 mil­li­li­te­res­nél na­gyobb ki­sze­re­lé­sek­re jut a meny­nyi­sé­gi el­adá­sok 39 szá­za­lé­ka, azon­ban ér­ték­ben a 201–250 mil­li­li­te­res ter­mé­kek szeg­men­se a leg­na­gyobb.
Kéz­ápo­lók­nál szin­tén a leg­na­gyobb, 125 mil­li­li­te­rest meg­ha­la­dó ki­sze­re­lé­sek ve­zet­nek. A men­­nyi­sé­gi for­ga­lom 43 szá­za­lé­ka jut rá­juk. Itt azon­ban csök­ke­nő a ten­den­cia, mi­vel ta­va­lyi rész­ará­nyuk 5 szá­za­lék­kal ki­sebb, mint az elő­ző évi. A 76–125 mil­li­li­te­res ki­sze­re­lé­sek erő­sí­tet­ték po­zí­ci­ó­ju­kat.
Az át­lag­árak, ha kis­mér­ték­ben is, de emel­ked­tek. A test­ápo­lók li­te­ren­kén­ti fo­gyasz­tói át­lag­ára no­vem­ber–de­cem­ber­ben 3015 fo­rint, ami 3 szá­za­lék­kal ha­lad­ja meg az elő­ző ha­son­ló pe­ri­ó­du­sét.
Egy li­ter kéz­ápo­ló át­la­go­san 3822 fo­rint­ba ke­rült a ti­zen­egye­dik–ti­zen­ket­te­dik hó­nap­ban, 5 szá­za­lék­kal töb­be, mint egy év­vel ko­ráb­ban.
Da­ra­bon­ként néz­ve, a kéz­ápo­lók át­lag­ára stag­nált, míg a test­ápo­ló­ké – töb­bek közt a na­gyobb ki­sze­re­lé­sek ter­je­dé­sé­nek ha­tá­sá­ra – 8 szá­za­lék­kal emel­ke­dett.

Kapcsolódó cikkeink