Ér­le­lő cso­ma­go­lás a Sealed Airtől

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Rak­tár­he­lyet és időt ta­ka­rít meg a sajt­gyár­tók és kis­ke­res­ke­dők szá­má­ra a Sealed Air új, „lé­leg­ző” Darfresh® cso­ma­go­lá­sa. A jól is­mert vá­kuum „skin” (te­hát a ter­mék kon­túr­ját kö­ve­tő) cso­ma­go­lás ez eset­ben sza­bá­lyoz­ha­tó át­eresz­tő­ké­pes­ség­gel pá­ro­sul. Így a ter­mé­ket a tel­jes érett­sé­gi fo­ka előtt le­cso­ma­gol­hat­ják, majd ki­szál­lít­hat­ják az üz­le­tek­be, ahol a cso­ma­go­lás­ban to­vább ér­le­lőd­het.
A Darfresh® ezen kí­vül to­váb­bi ter­mék­elő­nyök­kel ren­del­ke­zik. A védőgázas cso­ma­go­lá­sú sajt­hoz ké­pest jobb ízhatás ér­he­tő el, hi­szen a szén-di­o­xid a cso­ma­go­lás­ból el­tá­vo­zik, így a ter­mék azt nem szív­ja be, és nem ala­kul ki jel­leg­ze­tes sa­vas íz. A cso­ma­go­lás az erős, tel­jes fe­lü­le­ten rá­he­gesz­tett fó­lia ré­vén el­len­ál­ló, biz­ton­sá­gos. A ter­mék pe­dig jól lát­ha­tó és ki­vá­ló­an meg­kü­lön­böz­tet­he­tő az üz­le­tek pol­ca­in.

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek