Ered­ményt hir­de­tett a Tesco

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A Tesco-Global Áru­há­zak Zrt. brut­tó for­gal­ma a 2006-os pénz­ügyi év­ben a ne­héz gaz­da­sá­gi kö­rül­mé­nyek és az erő­sö­dő ver­seny el­le­né­re 544 mil­li­árd fo­rint­ra nőtt – áll a cég áp­ri­lis 17-i saj­tó­köz­le­mény­ében.– A Tesco szá­má­ra ki­hí­vá­sok­kal te­li év volt a ta­va­lyi Ma­gyar­or­szá­gon, de bí­zunk a gaz­da­ság fej­lő­dé­sé­ben, és to­vább­ra is el­kö­te­le­zet­tek va­gyunk be­ru­há­zá­si ter­ve­ink meg­va­ló­sí­tá­sá­ban – nyi­lat­koz­ta James McCann, a Tesco-Global Áru­há­zak Zrt. ve­zér­igaz­ga­tó­ja. – Biz­to­sak va­gyunk ab­ban, hogy ma­gyar be­szál­lí­tó­ink­kal együtt­mű­köd­ve a jö­vő­ben is mi­nő­sé­gi és ked­ve­ző árú ter­mé­ke­ket kí­nál­ha­tunk vá­sár­ló­ink­nak.
A lánc idén ed­dig 6 áru­há­zat nyi­tott, és to­váb­bi 7 hi­per­mar­ket és 11 szu­per­mar­ket nyi­tá­sát ter­ve­zi, va­la­mint 2 új üzem­anyag­töl­tő ál­lo­mást. Így a 2007-es pénz­ügyi év vé­gé­re a ma­gyar­or­szá­gi Tesco hi­per­mar­ke­tek szá­ma 78-ra, a szu­per­mar­ke­te­ké 47-re, ben­zin­kút­há­ló­za­ta pe­dig 50 ta­gú­ra bő­vül.
A Tesco-csoport net­tó for­gal­ma Eu­ró­pá­ban, a 2006-os pénz­ügyi év­ben kö­zel 19 szá­za­lék­kal, 6,3 mil­li­árd an­gol font­ra nö­ve­ke­dett, míg a pro­fit 17 szá­za­lék­kal 318 mil­lió an­gol font­ra.
A cso­port­szin­tű brut­tó for­ga­lom 46,6 mil­li­árd an­gol font volt, ami az elő­ző év­hez vi­szo­nyít­va 10,9 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dés. A cso­port­szin­tű pro­fit pe­dig 11,1 szá­za­lék­kal, 2478 mil­lió an­gol font­ra emel­ke­dett.

Kapcsolódó cikkeink