Emb­lé­más pa­pír­áruk az egye­di­ség szol­gá­la­tá­ban

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A he­lyi­sé­gek le­het­nek mel­lé­kek, de amen­­nyi­re mel­lé­kek, an­­nyi­ra fon­to­sak: az ot­ta­ni ki­szol­gá­lás és kom­fort alap­ve­tő­en be­fo­lyá­sol­hat­ja egy-egy ét­te­rem meg­íté­lé­sét. A mos­dó­hi­gi­é­ni­á­ról van szó, és az ott hasz­nált pa­pír- és kap­cso­ló­dó ki­egé­szí­tő ter­mé­kek­ről. És per­sze a szal­vé­ták­ról, pa­pír­tör­lők­ről, mert ven­dég­lők­ben még­is csak az éte­len és a ki­szol­gá­lá­son van a fő hang­súly.Sok cég fog­lal­ko­zik pa­pír­ter­mé­kek­kel, ame­lye­ket ki­fe­je­zet­ten a HoReCa-szektornak kí­nál­nak. Köz­tük van a Forest-Trend Kft. is.

Ter­ve­zés a netről
Évek óta fog­lal­koz­nak ét­ter­mek, szál­lo­dák egye­di el­kép­ze­lé­se alap­ján sa­ját emb­lé­má­val, szö­veg­gel, kép­pel el­lá­tott szal­vé­ták ké­szí­té­sé­vel, amit min­den ér­dek­lő­dő sa­ját ma­ga is meg­ter­vez­het a vál­la­lat weboldalán ta­lál­ha­tó prog­ram se­gít­sé­gé­vel. Ter­mé­sze­te­sen a Forest-Trend Kft. is se­gít meg­ter­vez­ni az el­kép­zelt szal­vé­tát, amely egy­re nép­sze­rűbb nem­csak kül­föl­di, ha­nem bel­föl­di part­ne­re­ik kö­ré­ben is. Az emb­lé­má­zott szal­vé­ták irán­ti igény fo­lya­ma­to­san nő. Leg­nép­sze­rűb­bek a több­ré­te­gű fe­hér alap­ra nyom­ta­tott szal­vé­ták, de el­moz­du­lás ta­pasz­tal­ha­tó a szí­nes ala­pok­ra tör­té­nő nyom­ta­tás irá­nyá­ban is.
– Ta­pasz­ta­la­ta­ink sze­rint az ét­ter­mek, szál­lo­dák, ven­dég­lá­tó­he­lyek a rész­le­tek­ben is tö­re­ked­nek a mi­nő­ség­re, pél­dá­ul a to­a­let­tek­ben a 3, il­let­ve 4 ré­te­gű to­a­lett­pa­pír­ok­ra; az egy­sze­rű fo­lyé­kony szap­pan he­lyett krém­szap­pan­ra vagy a hab­szap­pan­ra. A mi­nő­ség mel­lett azon­ban to­vább­ra is fon­tos a gaz­da­sá­gos­ság, amely­re re­mek pél­da a kéz­tör­lés te­rü­le­tén az au­to­ma­ta te­ker­cses kéz­tör­lő-ada­go­ló, amely kés­lel­tet­ve ada­gol­ja a kö­vet­ke­ző la­pot, ki­hasz­nál­va a ro­ha­nó vi­lá­gun­kat, és pi­cit vis­­sza­él­ve tü­rel­münk­kel – mond­ja a mar­ke­ting­ve­ze­tő.
Vár­völ­gyi Tí­mea sze­rint a szál­lo­dák egy­re in­kább hang­sú­lyoz­zák egye­di­sé­gü­ket, és egy­re in­kább tö­re­ked­nek ven­dé­ge­ik kom­fort­ér­ze­té­nek nö­ve­lé­sé­re. Ezt úgy igye­kez­nek el­ér­ni, hogy sa­ját emb­lé­má­juk­kal el­lá­tott ap­ró ter­mé­ke­ket ké­szí­te­nek a szo­bák­ba, ami nem­csak a kis szap­pan­ról és tus­für­dő­ről szól, ha­nem meg­ta­lál­ha­tó a ko­sár­ká­ban töb­bek kö­zött a ci­pő­tisz­tí­tó szi­vacs, fog­ke­fe kis tu­bus fog­krém­mel, var­ró­kész­let, zu­hany­sap­ka is. És mind­ezt a ven­dég tá­vo­zá­sa­kor ma­gá­val vi­he­ti „em­lék­be”.

Im­po­ná­ló rész­le­tek
Ki­emel­ten ke­ze­li a ven­dég­lá­tó­ipart a Pisz­kei Pa­pír ZRt. is, amely­nek na­gyon fon­tos a vá­sár­lói elé­ge­dett­ség, ezért min­den te­kin­tet­ben pró­bál­nak meg­fe­lel­ni „nagy­fo­gyasz­tó­ik­nak” is. A tár­sa­ság ter­mék­pa­let­tá­ján egy­aránt meg­ta­lál­ha­tók ki­fe­je­zet­ten a fent em­lí­tett szek­tor­nak gyár­tott to­a­lett­pa­pír, kéz­tör­lő, a hozzájuk kap­ha­tó tar­tók, va­la­mint az egye­di emb­lé­má­val el­lá­tott szal­vé­ták is. Amen­­nyi­ben egyé­ni el­kép­ze­lé­se van a meg­ren­de­lő­nek, a Pisz­kei Pa­pír se­gít a ter­vek meg­va­ló­sí­tá­sá­ban. A cég ilyen al­kal­mak­ra két­ré­te­gű, pasz­tell­szí­nek­ben kap­ha­tó Szil­via Royal szal­vé­tá­it ajánl­ja.
– Az ét­ter­mek, szál­lo­dák és ven­dég­lá­tó­he­lyek ese­té­ben ki­fe­je­zet­ten fon­tos és meg­ha­tá­ro­zó a hi­gi­é­nia, tisz­ta­ság, az össz­hang, a stí­lus – hang­sú­lyoz­za Tö­rök Ri­ta, a Pisz­kei Pa­pír ZRt. mar­ke­ting­kom­mu­ni­ká­ci­ós elő­adó­ja. – Cé­günk olyan hely­zet­ben van, hogy ter­mé­ke­i­vel ki tud­ja elé­gí­te­ni eze­ket az el­vá­rá­so­kat, le­gyen szó akár fo­lyé­kony­szap­pan-ada­go­ló­ról, akár egye­di dí­szí­té­sű szal­vé­tá­ról.

A ház­tar­tá­sok­ban is meg­je­len­nek
A ven­dég­lá­tás a ma­gas szín­vo­na­lú asz­tal­kul­tú­rán ke­resz­tül a min­den­na­pi kony­hai hi­gi­é­ni­ai hasz­ná­la­ton át a kö­zös­sé­gi és szo­bai hi­gi­é­ni­á­val be­zá­ró­lag hasz­nál­ja az SCA Tork ter­mé­ke­it. A cég vál­lal sa­ját emb­lé­má­zást, akár öt szín­nyo­más­sal is. Ha­son­ló­an gaz­dag a mos­dó­hi­gi­é­ni­ai és a to­a­lett­pa­pír-kí­ná­la­ta is, utób­bi­ak kö­zül ki­emel­ve a szál­lo­dák szá­má­ra ki­fej­lesz­tett szu­per fe­hér há­rom-, il­let­ve négy­ré­te­gű, kis te­ker­cses to­a­lett­pa­pí­ro­kat. A Tork mos­dó­hi­gi­é­ni­ai kí­ná­la­tát ki­emel­ke­dő­en ma­gas mi­nő­sé­gű pré­mi­um krém­szap­pan­ja­i­val te­szi tel­jes­sé.
– Az SCA stra­té­gi­á­ját kez­de­tek­től fog­va az esz­té­ti­kus, ma­gas mi­nő­sé­gű, ugyan­ak­kor jól fel­hasz­nál­ha­tó és ta­ka­ré­kos ter­mé­kek be­ve­ze­té­se jel­lem­zi. En­nek jó pél­dá­ja az ele­gáns, te­ker­cses kéz­tör­lő-ada­go­ló, amely rö­vid idő alatt há­rom je­len­tős fej­lesz­té­si fá­zi­son ment ke­resz­tül: klas­­szi­kus ki­vi­tel, érin­tés­men­tes ki­vi­tel és érin­tés­men­tes ALU de­sign – so­rol­ja Galló At­ti­la, a Tork HoReCa-menedzsere
A pi­a­con van a Kimberly-Clark Professional is, amely a HoReCa-vevők ré­szé­re egy­részt mos­dó­hi­gi­é­nia ter­mé­ke­ket, más­részt kony­hai tör­lő­ket ajánl. A cég rend­sze­re­ket árul, ami azt je­len­ti, hogy ter­mé­ke­i­ket olyan ada­go­ló­rend­sze­rek­kel ajánl­ják, ame­lyek a költ­ség­ta­ka­ré­kos fel­hasz­ná­lást tesz­nek le­he­tő­vé. Mos­dó­hi­gi­é­ni­ai ada­go­ló­csa­lád­ja­ik kö­zül a Ripplét az imázsorientált ve­vők ré­szé­re kí­nál­ják, az Aquát pe­dig olyan te­rü­le­tek­re, ahol a hi­gi­é­ni­á­nak ki­emelt sze­re­pe van. A Kimberly-Clark Professional pa­pír­ter­mé­ke­i­nek almár­kái a mi­nő­ség­re utal­nak: Hostes pa­pír­ja­ik a leg­ol­csóbb lap­áru ter­mé­kek, a Scott már­ka az ár/ér­ték arányt kép­vi­se­li, a Klennex ter­mé­kek pe­dig a ma­gas mi­nő­sé­get és a ké­nyez­te­tést je­len­tik.

A bolt­ban im­pul­zív, a HoReCa-ban prak­ti­kus
– A kis­ke­res­ke­del­mi és a kö­zü­le­ti szek­tor­nak ké­szült ter­mé­kek szin­te min­den eset­ben kü­lön­böz­nek egy­más­tól. Egy ház­tar­tá­si ter­mék­nél fon­tos a cso­ma­go­lás, mert a ter­mék­nek ez­zel kell a pol­con el­ad­nia ön­ma­gát. A kö­zü­le­tek­nek kí­nált ter­mé­kek­nél egé­szen más szem­pont­ok do­mi­nál­nak: nagy ki­sze­re­lés és az emi­att fon­tos ál­lag­meg­óvás, egy­sze­rű tá­rol­ha­tó­ság, és ter­mé­sze­te­sen az ár, il­let­ve ár-ér­ték arány – hív­ja fel a fi­gyel­met a kü­lönb­sé­gek­re Vár­völ­gyi Tí­mea.
A ház­tar­tá­si ter­mé­kek cso­ma­go­lá­sa ál­ta­lá­ban szí­nes, har­sány, fel­tű­nő, a kö­zü­le­ti ter­mé­kek meg­je­le­né­se vis­­sza­fo­got­tabb, csak a fel­tét­le­nül szük­sé­ges in­for­má­ci­ó­kat tar­tal­maz­za. Azon­ban a kö­zü­le­ti ter­mé­kek cso­ma­go­lá­sá­nál is meg­fi­gyel­he­tő, hogy a kü­lön­bö­ző mi­nő­sé­gi ka­te­gó­ri­á­kat a gyár­tók a cso­ma­go­lás mód­já­val, szí­né­vel is igye­kez­nek meg­kü­lön­böz­tet­ni, va­la­mint a „szín­kó­do­lás” se­gít­sé­gé­vel ter­mék­csa­lá­do­kat ki­ala­kí­ta­ni.
– A ház­tar­tá­si és kö­zü­le­ti ter­mé­kek kö­zött ke­vés olyan ter­mé­ket ta­lá­lunk, amely ugyan­ab­ban a ki­sze­re­lés­ben, meg­je­le­nés­ben mind­két szek­tor­nak tö­me­ge­sen ér­té­ke­sít­he­tő, ami fő­ként a ter­mé­kek ki­sze­re­lé­sé­ből adó­dik. Ter­mé­sze­te­sen elő­for­dul, hogy egy-egy ét­te­rem­nek meg­tet­szik egy olyan ház­tar­tá­si ki­sze­re­lé­sű szal­vé­ta, amely nem ké­szül kö­zü­le­ti ki­sze­re­lés­ben, ami nem gá­tol­ja meg ab­ban, hogy ezt a ter­mé­ket vá­sá­rol­ja, hasz­nál­ja.
N. O.

Kapcsolódó cikkeink