El­vá­rá­sok: kre­a­ti­vi­tás és mo­der­ni­zá­lás

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Kö­zel 15 év mul­ti­na­ci­o­ná­lis cég­nél szer­zett ér­té­ke­sí­té­si ta­pasz­ta­lat után lett a Sole-MiZo Zrt. ke­res­ke­del­mi igaz­ga­tó­ja Földesi György. A 45 mil­li­árd fo­rin­tot meg­ha­la­dó bel­föl­di for­gal­mú tej­ipa­ri cég nem csak óri­á­si mé­re­te mi­att ki­hí­vás, mond­ja Földesi György:
– Sok te­kin­tet­ben át­ala­kí­tást igény­lő szer­ve­zet, amely­hez nem elég csu­pán „arc­ta­lan” vég­re­haj­tó­ként mű­köd­ni, ha­nem va­ló­di kre­a­ti­vi­tást igé­nyel. Szá­mom­ra kü­lön ki­hí­vást je­lent a friss­áru-pi­ac meg­is­me­ré­se, egy nagy ma­gyar cég­cso­port ré­sze­ként.
A ke­res­ke­del­mi igaz­ga­tó konk­rét fel­ada­tai a pi­ac és a cég fel­tér­ké­pe­zé­se után az ér­té­ke­sí­té­si szer­ve­zet át­vi­lá­gí­tá­sa és szük­sé­ges ala­kí­tá­sa, in­teg­rá­lá­sa a cég mo­der­ni­zá­ló­dó struk­tú­rá­já­ba.
– Tud­tam, ho­vá, mi­lyen hely­zet­be ér­ke­zem, így nem ér­tek nagy meg­le­pe­té­sek. Bár ta­lán egy te­kin­tet­ben még­is. Üzem­lá­to­ga­tá­sa­im so­rán ma­gam is meg­le­pőd­tem: még cé­günk sok mun­ka­tár­sá­ban sem tu­da­to­sult ed­dig, mi­lyen ma­gas mi­nő­sé­gi kö­ve­tel­mé­nyek­nek meg­fe­lel­ve ál­lí­tunk elő tej­ter­mé­ke­ket.

Kapcsolódó cikkeink