Elő­ször po­zi­tív az oszt­rák ex­port-im­port mér­leg

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Ilyen még nem volt: Auszt­ria több élel­mi­szert ex­por­tált ta­valy, mint amen­­nyit im­por­tált. „Fel­ju­tot­tunk a Baj­no­kok Li­gá­já­ba, és ott meg is sze­ret­nénk ma­rad­ni” – je­len­tet­te ki Georg Schöppl, az Agrarmarkt Austria el­nö­ke a ber­li­ni Grüne Woche ke­re­té­ben tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón. Mi még csak a se­lej­te­ző­ket vív­juk eb­ben a li­gá­ban, tő­lünk ugyan­is több áru megy nyu­ga­ti szom­szé­dunk­hoz, mint amen­­nyi on­nan jön. Az oszt­rá­kok élel­mi­szer-el­adá­sai Ma­gyar­or­szág fe­lé 22 szá­za­lék­kal nőt­tek az elő­ző év­hez ké­pest, a ta­va­lyi elő­ze­tes ada­tok sze­rint. For­dí­tott irány­ban a ma­gyar ér­té­ke­sí­tés Auszt­ri­á­ba 5 szá­za­lék­kal csök­kent. Egy év­vel ko­ráb­ban még mind­két irány­ban bő­vült a for­ga­lom: az oszt­rák ex­port­nö­ve­ke­dés mu­ta­tó­ja 43, a ma­gya­ré 18 volt.

Ma­gyar po­zí­ci­ók
A ma­gyar po­zí­ci­ók Auszt­ri­á­ban tej­ből és tej­ter­mék­ből – sajt nél­kül – (plusz 64 szá­za­lék), to­váb­bá élő ál­lat­ból (plusz 28 szá­za­lék) ja­vul­tak.
Ros­­szab­bod­tak friss hús­ból (mí­nusz 16 szá­za­lék), fel­dol­go­zott gyü­mölcs­ből-zöld­ség­ből (mí­nusz 24), sajt­ból (mí­nusz 9), il­let­ve va­la­me­lyest friss zöld­ség­ből és gyü­mölcs­ből (mí­nusz 3, il­let­ve 2).
Hús­ké­szít­mé­nyek­ből a ma­gyar ki­vi­tel 47 szá­za­lék­kal bő­vült oszt­rák re­lá­ci­ó­ban, vi­szont a be­ho­za­tal 73-mal.
Az oszt­rák el­adá­sok Ma­gyar­or­szág­ra nőt­tek friss gyü­mölcs­ből 111, sajt­ból 58, friss zöld­ség­ből 53, fel­dol­go­zott zöld­ség­ből-gyü­mölcs­ből 29, tej­ből és tej­ter­mék­ből (sajt nél­kül) 6, friss hús­ból 5 szá­za­lék­kal.

Meg­for­dí­tot­ták a mec­­cset
A ta­va­lyi, tel­jes oszt­rák élel­mi­szer-ki­vi­tel vár­ha­tó­an meg­kö­ze­lí­ti a 6,6 mil­li­árd eurót, ami kö­zel 10 szá­za­lék­kal több az elő­ző évi­nél.
Ugyan­ak­kor az im­port 6,46 mil­li­árd euró, 3 szá­za­lé­kos nö­ve­ke­dé­si rá­tá­val.
– Fut­ball­nyel­ven azt mond­ha­tom, hogy az EU-belépés ide­jén 2:3-ra állt ez a meccs a mi szem­pon­tunk­ból – kom­men­tál­ta a fej­lő­dést Georg Schöppl. – Ami­kor a csat­la­ko­zás­sal meg­szűn­tek a vé­dő­vám­ok­nak kö­szön­he­tő üveg­há­zi kö­rül­mé­nyek az oszt­rák pi­a­con, özön­le­ni kezd­tek hoz­zánk az im­port­ter­mé­kek. Az­tán ta­valy­előtt si­ke­rült ki­egyen­lí­te­nünk az ex­port-im­port mér­le­get, múlt év­ben pe­dig át­vet­tük a ve­ze­tést.
Hoz­zá­tet­te, hogy nem pusz­tán a ter­me­lés men­­nyi­sé­gi nö­ve­ke­dé­sé­nek kö­szön­he­tő a ked­ve­ző vál­to­zás, ha­nem a mi­nő­ség­nek is. Azon­kí­vül az oszt­rák fo­gyasz­tók hű­sé­gé­nek a ha­zai élel­mi­sze­rek­hez.

Sajt, bor, hús
– Zász­lós­ha­jónk to­vább­ra is a tej­ter­mék, s élen a sajt áll – rész­le­tez­te a po­zí­ci­ó­kat. – Em­lí­tést ér­de­mel a bor is, amely az utób­bi évek lát­vá­nyos si­ker­tör­té­ne­te lett. Ki­sebb szeg­men­sek is szá­mí­ta­nak, mint pél­dá­ul a mar­ha- és ser­tés­hús, vagy a kol­bász- és son­ka­fé­lék.
To­vább­ra is Né­met­or­szág az oszt­rák élel­mi­szer el­ső szá­mú pi­a­ca, aho­vá az ös­­szes ki­vi­tel egy­har­ma­da ke­rül. Ta­valy 6 szá­za­lék­kal több oszt­rák árut vet­tek a né­me­tek, mint egy év­vel ko­ráb­ban.
A ma­gyar AMC-hez ha­son­ló­an a kö­zös­sé­gi mar­ke­tin­get szol­gá­ló Agrarmarkt Austria ke­re­si az új kül­pi­a­ci le­he­tő­sé­ge­ket. Idén 1 mil­lió eurót köl­te­nek az ex­port mar­ke­ting­tá­mo­ga­tá­sá­ra.
Ba­jai Er­nő

Kapcsolódó cikkeink