El­len­té­tes for­gal­mi tren­dek a né­me­tek­nél

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

A né­met gyógy­sze­rek és gyógy­ha­tá­sú ké­szít­mé­nyek pi­a­ca mi­ni­má­lis mér­ték­ben, 0,5 szá­za­lék­kal nőtt 2005. októ­ber–2006. szep­tem­ber kö­zött, az elő­ző ha­son­ló idő­szak­hoz ké­pest. Így együt­tes évi for­gal­muk 34,35 mil­li­árd eurót ért el. Töb­bek kö­zött ezt ál­la­pít­ja meg a Nielsen né­met­or­szá­gi le­ány­vál­la­la­tá­nak elem­zé­se.A for­ga­lom­ból 79 szá­za­lék jut a re­cept­kö­te­les, 21 szá­za­lék pe­dig a re­cept nél­kül vá­sá­rol­ha­tó gyógy­ha­tá­sú ké­szít­mé­nyek­re (OTC) Né­met­or­szág­ban.

Vén­­nyel a vény nél­kü­lit
A re­cept­kö­te­les és a vény nél­kül kap­ha­tó sze­rek trend­jei el­len­té­te­sen ala­kul­nak a né­met pi­a­con. A csak re­cept­re kap­ha­tó ter­mé­kek ér­ték­ben mért el­adá­sai emel­ked­tek 2005. október–2006. szep­tem­ber­ben, még­pe­dig 1,5 szá­za­lék­kal az elő­ző ku­mu­lált év­hez ké­pest. Vi­szont az OTC szeg­men­sé 3,3 szá­za­lék­kal csök­kent.
A né­met Nielsen ada­tai sze­rint az OTC for­gal­má­nak na­gyob­bik ré­sze, 79 szá­za­lé­ka jut az úgy­ne­ve­zett „ön­gyó­gyí­tás­ra,” ami­kor va­la­ki sa­ját be­lá­tá­sa sze­rint, va­ló­ban vény nél­kül vá­sá­rol. To­váb­bi 11 szá­za­lé­kot azon­ban ma­gán-be­teg­biz­to­sí­tók re­cept­je­i­vel sze­rez­nek be, ame­lyek­nél a biz­to­sí­tó hoz­zá­já­rul a ter­mé­kért ki­fi­ze­tett ös­­szeg­hez.
A cso­ma­go­lá­si egy­sé­gek szem­pont­já­ból a tel­jes né­met pi­ac 2,5 szá­za­lék­kal lett ki­sebb, egyik év­ről a má­sik­ra. Az OTC csök­ke­né­si üte­me na­gyobb, mint a re­cept­kö­te­les szeg­mens­ben.
Ös­­sze­sen 1,84 mil­li­árd da­rab cso­ma­go­lá­si egy­sé­get ér­té­ke­sí­tet­tek Né­met­or­szág­ban 2005. október–2006. szep­tem­ber között. Eb­ből 34 szá­za­lék­kal ré­sze­sed­tek a re­cept­kö­te­les, 66-tal pe­dig a re­cept nél­kü­li ter­mé­kek.

Pa­ti­kák és élel­mi­szer­bol­tok
Az OTC ne­ga­tív trend­jé­nek fő oka, hogy Né­met­or­szág­ban ta­valy má­jus el­se­jén élet­be lé­pett egy tör­vény a gyógy­szer­el­lá­tás gaz­da­sá­gos­sá­gá­ról. Azt cé­loz­za, hogy a be­teg­biz­to­sí­tók ke­ve­seb­bet költ­se­nek gyógy­szer­re. En­nek kö­vet­kez­té­ben a né­met la­kos­ság ke­ve­sebb vény nél­kül kap­ha­tó gyógy­ha­tá­sú ké­szít­ményt vá­sá­rol re­cept­re, mi­vel an­nak tá­mo­ga­tá­sát is kény­te­le­nek vis­­sza­fog­ni a be­teg­biz­to­sí­tók.
A ko­ráb­bi tá­mo­ga­tás csök­ke­né­se, il­let­ve meg­szű­né­se sok fo­gyasz­tó szá­má­ra vissza­tar­tó erő: rit­káb­ban, ke­ve­sebb ilyen ké­szít­ményt vá­sá­rol­nak. Ez a csök­ke­nés egyik lé­nye­ges oka. A re­cept nél­kül vá­sá­rolt OTC ter­mé­kek fő ér­té­ke­sí­té­si csa­tor­ná­ja a gyógy­szer­tár Né­met­or­szág­ban, 86 szá­za­lé­kos pi­a­ci ré­sze­se­dés­sel. Az élel­mi­szer-kis­ke­res­ke­de­lem­re (Aldi és dro­gé­ri­ák nél­kül) 14 szá­za­lék jut. Az ös­­szes cso­mag jó­val több mint egy­har­ma­dát ad­ják el a gyógy­szer­tá­ra­kon kí­vül Né­met­or­szág­ban.
Melisek Eszter–Turcsán Tün­de

Kapcsolódó cikkeink