Ele­gáns és prak­ti­kus ta­sa­kos méz

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Ha­ma­ro­san kap­ha­tó lesz a Mézes-Kert 2002 Kft. új, egye­di cso­ma­go­lá­sú reggelizőméze, amit ki­fe­je­zet­ten a ven­dég­lá­tás (tea­há­zak, ká­vé­zók, ét­ter­mek, ho­te­lek, catering cé­gek) és a köz­ét­kez­te­tés szá­má­ra fej­lesz­tet­tek ki. A ta­sa­kos méz be­ve­ze­tő áron, 10 és 20 g-os ki­sze­re­lés­ben ren­del­he­tő 2007 már­ci­u­sá­tól. A ter­mék egy­aránt ele­gáns és prak­ti­kus. A kön­­nyen, csep­pe­nés men­te­sen nyit­ha­tó ta­sak­ban ki­ma­gas­ló mi­nő­sé­gű mé­zet ta­lá­lunk, ami a gyár­tás so­rán a leg­szi­go­rúbb el­len­őr­zé­sen esik át. A Mézes-Kert 2002 Kft. ter­mé­kei ki­zá­ró­lag ha­zai, ki­vá­ló mi­nő­sé­gű, vá­lo­ga­tott alap­anyag­ok­ból ké­szül­nek, meg­őriz­ve a ter­mé­sze­tes méz leg­fon­to­sabb bi­o­ló­gi­ai ér­té­ke­it. A cég lát­vá­nyos és íz­le­tes mé­ze­i­vel ezen­túl nem­csak a kony­hánk­ban, ha­nem te­á­zók­ban és svéd­asz­ta­lok mel­lett is ta­lál­koz­ha­tunk. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Mézes-Kert 2002 Kft.; 3350 Tó­fa­lu, Kos­suth u. 62.; Kap­cso­lat­tar­tó: Sza­bó Ta­más; T.: (36) 580-052; Fax: (36) 580-054; E-mail: [email protected]; Web: www.mezeskert.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek