Eldobott pengék, növekvő eladások

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Összességében bővül a borotválkozás kellékeinek piaca, állapítja meg a Nielsen Kiskereskedelmi Indexe. A kiskereskedelemben eladott borotvapengék és eldobható borotvák száma immár meghaladja az évi 50 milliót. Értékben pedig a forgalom 6 milliárd forint felett jár, a 2006-os adatok alapján. A bo­rot­vál­ko­zás esz­kö­zei kö­zül a kis­ke­res­ke­del­mi ér­té­ke­sí­tés­ből men­­nyi­ség­ben az el­dob­ha­tó bo­rot­vá­ra jut a leg­na­gyobb rész (64 szá­za­lék), és a ten­den­cia nö­ve­ke­dést mu­tat. Utá­na a klas­­szi­kus két­élű zsi­lett­pen­ge kö­vet­ke­zik (24), míg a töb­bi részt a pót­fe­jek vi­szik el. A két utób­bi szeg­mens­ben csök­ke­nést je­lez­nek a mu­ta­tók.
Ér­ték­ben más a hely­zet: leg­ke­re­set­teb­bek a pót­fe­jek és az el­dob­ha­tó bo­rot­vák (egy­aránt 46 szá­za­lék­kal), a két­élű pen­gé­re pe­dig 8 szá­za­lék ju­tott a múlt évi ada­tok sze­rint.
A pót­fe­jek és az el­dob­ha­tó bo­rot­vák da­ra­bon­kén­ti át­lag­ára né­mi­leg emel­ke­dett az el­múlt két év so­rán, a két­élű pen­gé­ké vi­szont lé­nye­gé­ben stag­nál.
A ke­res­ke­del­mi már­kák eb­ben a ka­te­gó­ri­á­ban nö­vek­vő sze­re­pet ját­sza­nak. 2004. no­vem­ber–de­cem­ber­ben 8, ta­valy­előtt 11, a múlt év­ben pe­dig 14 szá­za­lék­kal ré­sze­sed­tek a kis­ke­res­ke­del­mi ér­té­ke­sí­tés men­­nyi­sé­gé­ből.

Egy­re több nő hasz­nál­ja
Fi­gye­lem­re mél­tó, hogy az el­dob­ha­tó bo­rot­vák szeg­men­sé­ben nö­vek­szik a nők ál­tal hasz­nált ter­mé­kek ará­nya. Men­­nyi­ség­ben 15, ér­ték­ben pe­dig 18 szá­za­lé­kot ér­tek el ta­valy. Va­la­me­lyest csök­kent vi­szont a női pót­fe­jek ará­nya; men­­nyi­ség­ben is, ér­ték­ben is 8-8 szá­za­lék­ra.
A bolt­tí­pu­sok kö­zött a kon­cent­rá­ció erő­sö­dé­se fi­gyel­he­tő meg. Mind­egyik szeg­mens­ben nőtt a hi­per­mar­ket és a ve­gyi­áru-szak­üz­let rész­ará­nya. Kü­lö­nö­sen jel­lem­ző ez a pót­fe­jek­re, hi­szen – men­­nyi­ség­ben mért – bol­ti el­adá­suk­ból a hi­per­mar­ket 50, a szak­bolt pe­dig 30 szá­za­lé­kot vitt el ta­valy.

Női nye­lek: dro­gé­ria, fér­finye­lek: hi­per­mar­ket
Ugyan­ak­kor a nye­les bo­rot­vák sok­kal ki­sebb, 1 mil­li­árd fo­rint alatt ma­ra­dó kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­ma men­­nyi­ség­ben 7, ér­ték­ben pe­dig 21 szá­za­lék­kal csök­kent egyik év­ről a má­sik­ra. Itt a nők ál­tal hasz­nált esz­kö­zök ará­nya is ki­sebb lett: men­­nyi­ség­ben 14, ér­ték­ben 15 szá­za­lé­kot ért el ta­valy.
Amíg a férfiborotvanyelek da­rab­ja át­la­go­san 12 szá­za­lék­kal, 1675 fo­rint­ra csök­kent no­vem­ber–de­cem­ber­re az elő­ző ha­son­ló pe­ri­ó­dus­hoz ké­pest, ad­dig a női­bo­rot­va-nye­le­ké 13 szá­za­lék­kal drá­gult, 1957 fo­rint­ra.
A men­­nyi­ség­ben mért for­ga­lom­ban a bolt­tí­pu­sok kö­zött a hi­per­mar­ket do­mi­náns sze­re­pe to­vább erő­sö­dött, ugyan­is a férfiborotvanyeleknél el­ér­te a 47 szá­za­lé­kot ta­valy. A női bo­rot­vák mu­ta­tó­ja 36 szá­za­lé­kot ért el.
A ve­gyi­áru-szak­üz­le­tek vi­szont a női­bo­rot­va-nye­lek for­gal­má­ból visz el 47 szá­za­lé­kot, míg a fér­fi­ak ál­tal hasz­ná­la­tos esz­kö­zök­ből 30-at.
A ke­res­ke­del­mi már­kák sú­lya el­ma­rad az át­lag­tól eb­ben a ter­mék­cso­port­ban. No­vem­ber–de­cem­ber­ben 5 szá­za­lék ju­tott a ke­res­ke­del­mi már­kák­ra a men­­nyi­ség­ben mért bol­ti el­adá­sok­ból. Igaz, az egy és két év­vel ko­ráb­bi ha­son­ló pe­ri­ó­du­sok­ban csak 2-2 szá­za­lék.

Zse­lé: kö­zel a hab­hoz
A bo­rot­vál­ko­zás előt­ti sze­rek ér­ték­ben mért kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­ma meg­ha­lad­ta a 3 mil­li­árd fo­rin­tot 2006. már­ci­us és 2007. feb­ru­ár kö­zött. Eb­ből 47 szá­za­lé­kot vitt el a leg­nép­sze­rűbb ae­ro­szol hab, majd az ae­ro­szol zse­lé kö­vet­ke­zett (41) és a krém (12).
Eb­ben a szeg­mens­ben a ke­res­ke­del­mi már­kák ré­sze­se­dé­se ta­valy nyá­ron kez­dett je­len­tő­sen nö­ve­ked­ni, és idén ja­nu­ár–feb­ru­ár­ban – men­­nyi­ség­ben – el­ér­te a 11 szá­za­lé­kot.

A bo­rot­vál­ko­zás kel­lé­ke­i­nek – men­­nyi­ség­ben mért – kis­ke­res­ke­del­mi for­gal­má­ból a bolt­tí­pu­sok pi­a­ci ré­sze­se­dé­se, szá­za­lék­ban
Bolt­tí­pus Pót­fej El­dob­ha­tó Két­élű Férfiborotva- Női­-
bo­rot­va zsi­lett­pen­ge nyél bo­rot­va-nyél
2500 nm fe­lett 50 34 8 47 36
401–2500 nm 7 22 5 8 9
201–400 nm 4 6 8 3 2
51–200 nm 9 13 34 10 5
50 nm és ki­sebb 1 6 28 1 2
Ve­gyi­áru-szak­üz­let 30 19 18 30 47
For­rás: Nielsen

Kapcsolódó cikkeink