Együtt­gon­dol­ko­zás a jö­vő­ért

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A dm dro­gé­ria­lánc szá­mos Denk mit ter­mé­ké­vel csat­la­ko­zott az Eu­ró­pá­ban nem­ré­gi­ben el­in­dult „Char­ta a fenn­tart­ha­tó tisz­ta­sá­gét” prog­ram­hoz, amely­nek cél­ja a fenn­tart­ha­tó­ság elő­moz­dí­tá­sa a mo­só­sze­re­ket és egyéb ház­tar­tá­si és ipa­ri tisz­tí­tó­sze­re­ket gyár­tó cé­gek kö­ré­ben.A – ma­gyar­ra for­dít­va – „Gon­dol­koz­zunk együtt” ter­mé­kek ese­té­ben egy füg­get­len szerv iga­zol­ja, hogy fej­lesz­té­sük és gyár­tá­suk so­rán a vál­la­la­tok fi­gye­lem­be ve­szik a fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés szem­pont­ja­it. Gon­dos­kod­nak ter­mé­ke­ik biz­ton­sá­gos gyár­tá­sá­ról, pél­dá­ul a ve­gyi anya­gok és ter­mé­sze­tes erő­for­rás­ok ha­té­ko­nyabb fel­hasz­ná­lá­sá­val óv­ják a kör­nye­ze­tet.
A dm lég­fris­sí­tők­kel, mo­só­por­ok­kal, gé­pi mo­so­ga­tósze­rek­kel, víz­lá­gyí­tók­kal, folt­tisz­tí­tók­kal, ned­ves tör­lő­ken­dők­kel, víz­kő­ol­dók­kal vesz részt a kez­de­mé­nye­zés­ben.

Kapcsolódó cikkeink