Egye­sül az IFE és a Foodapest

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

A Montgomery International és a HUNGEXPO Zrt. kö­zött lét­re­jött meg­ál­la­po­dás sze­rint IFE Foodapest né­ven egye­sí­tik a két is­mert élel­mi­szer-­ipa­ri szak­ki­ál­lí­tást. Az egye­sí­tés­sel a ke­let-eu­ró­pai és bal­ká­ni tér­ség leg­je­len­tő­sebb élel­mi­szer-­ipa­ri fó­ru­má­nak ve­tet­ték meg az alap­ja­it. Az IFE Foodapest el­ső al­ka­lom­mal 2007. no­vem­ber 20–22. kö­zött lesz, a to­váb­bi­ak­ban pe­dig éven­te ren­de­zi a két szer­ve­ző cég kö­zös csa­pa­ta. A nem­zet­kö­zi pi­ac ked­ve­ző­en fo­gad­ta a Montgomery International és a Hungexpo Zrt. dön­té­sét.Az IFE a vi­lág ve­ze­tő ki­ál­lí­tá­si már­ká­ja. A már­ka­név alatt Bu­da­pes­ten, Mi­a­mi­ban, Újdel­hi­ben, Var­só­ban, Moszk­vá­ban és – mind kö­zül ki­emel­ke­dő je­len­tő­ség­gel – Lon­don­ban ren­dez­nek élel­mi­szer­-ipa­ri ki­ál­lí­tá­so­kat. A Foodapest a kö­zép-eu­ró­pai ré­gió és a Bal­kán tér­sé­gé­ben 15 éve tölt be pi­ac­ve­ze­tő ki­ál­lí­tá­sok­hoz mél­tó sze­re­pet.
A két már­ka ös­­sze­kap­cso­lá­sa óri­á­si elő­nyök­kel jár a ki­ál­lí­tók és lá­to­ga­tók szá­má­ra egy­aránt. Ezen­túl az ed­di­gi ket­tő he­lyett egyet­len ren­dez­vé­nye lesz a kö­zép-eu­ró­pai ré­gi­ó­nak és a Bal­kán­nak. Az új csa­pat öt­vö­zi a Montgo­me­ry Interna­tional nem­zet­kö­zi ér­té­ke­sí­té­si há­ló­za­tát a Hung­expo he­lyi és re­gi­o­ná­lis is­me­re­té­vel és ta­pasz­ta­la­tá­val. Így a ma­gas szak­mai szín­vo­nal meg­tar­tá­sá­val újabb le­he­tő­sé­gek nyíl­nak a fej­lő­dés­re, az IFE Foodapest ki­ál­lí­tói és lá­to­ga­tói szá­má­nak, va­la­mint te­rü­le­té­nek to­váb­bi nö­ve­ke­dé­sé­re.
A Foodapest gép- és cso­ma­go­lás­ipa­ri szek­ci­ó­ja két­éves ma­rad, a kö­vet­ke­ző 2008 no­vem­be­ré­ben lesz.
– A Foodapest és az IFE ös­­sze­kap­cso­lá­sa rend­kí­vü­li erőt je­lent majd az élel­mi­szer­ipar­ban, és meg­te­rem­ti azt az egyet­len ese­ményt a kö­zép-eu­ró­pai és bal­ká­ni lá­to­ga­tók ré­szé­re, aho­va el­jö­het­nek és meg­ta­lál­hat­ják a szá­muk­ra szük­sé­ges ter­mé­ke­ket és meg­ol­dá­so­kat – je­len­tet­te ki Christopher New­ton, a Montgome­ry International el­nö­ke. – Na­gyon fel­vil­la­nyoz min­ket ez a le­he­tő­ség, és ar­ra ké­szü­lünk, hogy a Montgomery és az IFE tel­jes há­ló­za­tát az IFE Foodapestre össz­pon­to­sít­suk, hogy egy iga­zán ma­gas szín­vo­na­lú élel­mi­szer-ki­ál­lí­tást hoz­zunk lét­re.
Szebeni Már­ton, a Hungexpo ki­ál­lí­tá­si di­ví­zió igaz­ga­tó­ja nyi­lat­ko­za­tá­ban szin­tén üd­vö­zöl­te a Montgo­mery és az IFE be­kap­cso­ló­dá­sát:
– Part­ne­rünk­kel együtt hi­szünk az új nem­zet­kö­zi ki­ál­lí­tás jö­vő­kép­ében, amely a ré­gió min­den ré­szé­ről vonz lá­to­ga­tó­kat, akik Ma­gyar­or­szág és más or­szá­gok ki­ál­lí­tó­i­val ta­lál­koz­hat­nak. A Foodapest erős már­ka­név a ré­gi­ó­ban, amely­hez az IFE azt a nem­zet­kö­zi di­men­zi­ót biz­to­sít­ja, amely se­gít­sé­günk­re lesz egy még na­gyobb ese­mény meg­szer­ve­zé­sé­ben a ki­ál­lí­tók és lá­to­ga­tók szol­gá­la­tá­ban.

Kapcsolódó cikkeink