Egész­ség­meg­őr­zés há­zon be­lül

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A két éve si­ke­re­sen mű­kö­dő, sza­bad­idő­sport-ren­dez­vé­nye­ket tá­mo­ga­tó „Test­éb­resz­tő” prog­ram­ja ke­re­té­ben most sa­ját al­kal­ma­zott­jai szá­má­ra is ki­dol­goz­ta a Co­ca-Co­la Beverages (Ma­gyar­or­szág) Kft. egész­ség­meg­őr­ző prog­ram­ját. Ge­rinc­tor­na, táp­lál­ko­zá­si szak­ta­nács­adás, rend­sze­res test­moz­gás, mas­­százs – ezek az ele­mei az egész­ség­fej­lesz­tő prog­ram­nak.
Ez­zel a cég 1200 mun­ka­vál­la­ló­já­nak nyújt fo­lya­ma­tos se­gít­sé­get ah­hoz, hogy tu­da­to­san vál­toz­tas­sa­nak élet­mód­ju­kon, és több fi­gyel­met for­dít­sa­nak egész­sé­gük­re.

Kapcsolódó cikkeink