Egész­ség és él­ve­zet több cél­cso­port­nak

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

Egyen­le­tes és di­na­mi­kus a hű­tött, tejala­pú des­­szer­tek fej­lő­dé­se. A Nielsen fel­mé­ré­se szerint 2003 és 2006 kö­zött a pi­ac mé­re­te kö­rül­be­lül 50 szá­za­lék­kal nőtt, ta­valy már meg­kö­ze­lí­tet­te a 15 ezer ton­na éves el­adást. A leg­szé­le­sebb fo­gyasz­tói bá­zi­sa az ala­csony árú ha­bos pu­din­gok­nak van, a már­kák, az in­no­vá­ci­ók és a promóciók vi­szont a krém­des­­szer­tek kö­zött ér­vé­nye­sül­nek leg­in­kább.A ter­mék­kör há­rom nagy ka­te­gó­ri­á­ja kö­zül a 3 év alatt a tej­be­rizs és a ha­bos pu­ding ko­moly pi­ac­részt vett el a krém­des­­szer­te­ké­ből. A leg­fris­sebb Nielsen-adatok sze­rint je­len­leg 4 el­adott hű­tött tej­des­­szert­ből ket­tő ha­bos pu­ding, egy tej­be­rizs és egy krém­des­­szert.
A ha­bos pu­din­gok si­ke­re­i­ket ala­csony ára­ik­nak kö­szön­he­tik. Ked­ve­zőbb elő­ál­lí­tá­si költ­sé­gek, ala­cso­nyabb él­ve­ze­ti ér­ték: ezek pre­desz­ti­nál­ták a tö­me­gek tej­des­­szert­jé­nek sze­re­pé­re, ame­lyet si­ke­re­sen be­tölt. Iga­zá­ból ezért a már­ka­épí­tés sem ki­fi­ze­tő­dő eb­ben a ka­te­gó­ri­á­ban, nem cso­da, ha a ke­res­ke­del­mi már­ka lát­vá­nyo­san erő­sö­dött az el­múlt idő­szak­ban. Las­san min­den har­ma­dik ha­bos pu­ding va­la­me­lyik lánc szá­má­ra ké­szült ter­mék lesz.
A tej­des­­szert ka­te­gó­ria három leg­erő­sebb sze­rep­lő­je a Danone, a Zott és a Friesland.

Kö­zép­pont­ban Mon­ti ku­tya
A Zott Hungaria Kft. komoly mé­dia­tá­mo­­gatást csak a krémdesszert piacon erős pozícióval rendelkező Monte ter­mék­­nek nyújt, amelyek fő cél­cso­port­ját a gye­­re­kek al­kot­ják. En­nek meg­fe­le­lő­en a rek­lám­fil­mek köz­pon­ti alak­ja Mon­ti ku­tya, és az el­adó­té­ri promóciók kö­zül is a hoz­­zá ­cso­ma­golt aján­dé­kok (on-pack) a leg­­gyak­rab­ban hasz­nált ér­té­ke­sí­tésösz­tön­ző esz­kö­zök. A cso­ma­go­lás­ra csak ap­ró aján­dé­kok fér­nek, de így is ko­moly im­pul­zus ­vá­sár­lást ge­ne­rál egy-egy hűtő­mág­nes, mat­ri­ca, te­to­vá­lás vagy moz­gó kép.
– Ezen kí­vül gya­ko­ri promóciónk a „3-at fi­zet, 4-et kap”, ami­kor is a négy össze­kap­csolt Monte po­ha­racs­ka kö­zül a ne­gye­dik aján­dék. Egy má­sik, ha­son­ló el­ven mű­kö­dő ak­ci­ónk so­rán 50 szá­za­lék­kal na­gyobb men­­nyi­sé­get adunk: 6 po­ha­rat 4-nek az árá­ért – mond­ja Sa­la­mon Bor­bá­la, a Zott marketing managere.
A Monte már­ka, bár nem ma­radt hűt­len a tejalap­hoz, sőt, a hű­tött­ség­hez sem, ta­valy még­is más ka­te­gó­ri­á­ban is sze­ren­csét pró­bált. A Monte Drink egy vis­­sza­zár­ha­tó csomagolású, hű­tött tej­ital, amely cso­ko­lá­dét és mo­gyo­rót is tar­tal­maz. Ami ös­­sze­kö­ti a krém­des­­szert­tel, az egy­rész­ről Mon­ti ku­tyus, más­rész­ről a ki­he­lye­zés: a Zott Hungaria min­den part­ne­ré­nek azt ajánl­ja, hogy a tej­desszer­tek mel­lett ta­lál­ja­nak ne­ki he­lyet a hű­tő­pul­tok­ban.

Ma­xi­má­lis íz – mi­ni­má­lis ka­ló­ria
A Maresi Foodbroker Kft. a né­met Campina ter­mé­ke­ket for­gal­maz­za a ma­gyar pi­a­con. A Campina Né­met­or­szág­ban ve­ze­tő po­zí­ci­ót tölt be, a ma­gyar pi­a­con azon­ban a ha­zai nagy gyár­tók kam­pá­nya­i­val nem tud ver­se­nyez­ni. Ezért ar­ra tö­rek­szik, hogy egye­di in­no­vá­ci­ó­kat ve­zes­sen be, ame­lyek meg­kü­lön­böz­te­tő elő­nyö­ket kí­nál­nak a vá­sár­lók szá­má­ra.
– Ilyen egye­di ter­mék­csa­lád az Optiwell, ame­lyet a Cam­pina 2004-ben ve­ze­tett be a ma­gyar pi­a­con – mond­ja Te­veli Zsa­nett, a Maresi Food­­broker Kft. brand ma­na­ge­re. – Az Optiwell-csa­lád jel­lem­ző­je, hogy min­den ter­mé­ke ala­csony ka­ló­ria­tar­tal­mú, a csök­ken­tett zsír- és cu­kor­tar­ta­lom együtt je­le­nik meg, s a ter­mé­kek csak gyü­mölcs­cuk­rot és kis men­­nyi­sé­gű éde­sí­tő­szert tar­tal­maz­nak.
Az Optiwell-csa­lád a tej­des­­szer­tek ka­te­gó­ri­á­já­ban pu­din­got kí­nál cso­ko­lá­dé- és va­ní­liaíz­ben, va­la­mint gríz­pu­din­got na­túr és fa­hé­jas íz­ben.
Je­len­leg a ma­gyar pi­a­con az Optiwell egye­dül­ál­ló­an kí­nál 0,1 szá­za­lék zsír­tar­tal­mú pu­din­got, mely így op­ti­má­lis tej­des­­szert az egész­sé­ges élet­mó­dot kö­ve­tők szá­má­ra, hang­sú­lyoz­za Teveli Zsa­nett.
Mi­vel je­len­leg erős trend a wellness, az­az az egész­sé­ges élet­mód kö­ve­té­se, a már­ka­kom­mu­ni­ká­ció leg­in­kább az Optiwell-csa­lád kom­mu­ni­ká­ci­ó­ját je­len­ti. A mar­ke­ting­kom­mu­ni­ká­ci­ós for­mák kö­zül jel­lem­ző­en azo­kat al­kal­maz­za a cég, amely­nek so­rán a már­ká­nak le­he­tő­sé­ge van a fo­gyasz­tók­kal va­ló sze­mé­lyes ta­lál­ko­zás­ra.
– Gyak­ran al­kal­ma­zott kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­kö­ze­ink a szó­ró­lap­ok, ame­lyek­kel nem csu­pán a termékimázst akar­juk kom­mu­ni­kál­ni, ha­nem sok­kal in­kább hasz­nos in­for­má­ci­ót sze­ret­nénk nyúj­ta­ni a vá­sár­lók­nak az Optiwellről – egé­szí­ti ki a ké­pet Teveli Zsa­nett.
A már­ka­ar­cu­lat ki­ala­kí­tá­sát a Campina cég vég­zi, a cél min­dig az egy­sé­ges és mar­káns márkalogó, és a frap­páns, de köz­ben min­den fon­tos in­for­má­ci­ót el­mon­dó szlo­gen, mely az Optiwell ese­té­ben: „Ma­xi­má­lis íz – mi­ni­má­lis ka­ló­ria”.

Kapcsolódó cikkeink