Dr. Oetker Ristorante ES Pepperoni Salame Piccante

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Ma­gyar­or­szág leg­ked­vel­tebb pizzacsaládja most egy új, pi­káns íz­zel bő­vül. A pepperóni-szalámis piz­za íz­le­te­sen csí­pős fel­tét­jé­vel és a Ristorante piz­zák­nál már meg­szo­kott vé­kony, ro­po­gós tész­tá­já­val iga­zi „ör­dö­gi csá­bí­tást” je­lent a vá­sár­lók­nak. Ki­he­lye­zés: mély­fa­gyasz­tott olasz tész­tás piz­zák kö­zött. Lo­gisz­ti­kai ada­tok: súly: 320 gr, ki­sze­re­lés: 5 db, net­tó lis­ta­ár: 375 Ft, le­já­rat: 9 hó­nap. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. áp­ri­lis. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: in­ten­zív tv-kam­pány, internetes meg­je­le­né­sek és fi­gye­lem­fel­kel­tő el­adás­he­lyi ak­ti­vi­tá­sok. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Dr. Oetker Ma­gyar­or­szág Élel­mi­szer Kft.; Kap­cso­lat­tar­tó: Ve­vő­szol­gá­lat; T.: (1) 489-5740;
F.: (1) 202-7585; E-mail: [email protected]; www.oetker.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek