Domestos Zé­ró Víz­kő WC-víz­kő­ol­dó

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Akár 3× sű­rűbb a töb­bi víz­kő­ol­dó­nál. 2 va­ri­áns: Lime és Pink. Hos­­szan meg­ta­pad a WC-csé­szé­ben a víz fö­lött és alatt is, víz­szin­tes és füg­gő­le­ges fe­lü­le­ten, így ha­té­ko­nyab­ban tá­vo­lít­ja el a víz­kö­vet, és pusz­tít­ja a ben­ne élő kór­oko­zó­kat. Ki­sze­re­lés: 750 ml, 12 db/kar­ton. Sza­va­tos­sá­gi idő: 2 év. Ki­he­lye­zés: a fo­lyé­kony WC-tisz­tí­tók polc­ré­szé­re, a Domestos 3in1 he­lyé­re ke­rül­jön. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. má­jus. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: erő­tel­jes ATL-kampány, nyak­cím­ke a ter­mé­ke­ken jú­ni­us­tól 3 hó­na­pig, Domestos fer­tőt­le­ní­tő du­ó­val copack szep­tem­ber­től, POS-anyagok. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Unilever Mo. Kft., Bp., 1138 Vá­ci út 182.; Kap­cso­lat­tar­tó: Pa­ta­ki Ju­dit Domestos már­ka­me­ne­dzser as­­szisz­tens; T.: (1) 465-9682; F.: (1) 350-1294; E-mail: [email protected]

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek