Diósdon nyi­tott a dm

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Diósdon, az Interspar tő­szom­széd­sá­gá­ban nyi­tott új egy­sé­get a dm dro­gé­ria­lánc már­ci­us 22-én. A 245 négy­zet­mé­te­res el­adó­tér­ben több mint 8000 ter­mék vár­ja a vá­sár­ló­kat. A vá­ros­ban ez az el­ső üz­let, ahol a köz­ked­velt sa­ját már­kás ter­mé­kek mel­lett úgy­ne­ve­zett pró­ba­fal is ta­lál­ha­tó, ahol mi­ni ter­mé­kek kö­zül vá­lo­gat­hat­nak a vá­sár­lók. Ezek ide­á­li­sak uta­zás­hoz, hos­­szú hét­vé­gék­hez, vagy ha csak új­don­ság­ként ki sze­ret­nénk pró­bál­ni a ter­mé­ket, mi­e­lőtt vég­leg át­té­rünk hasz­ná­la­tá­ra.
A ma­gyar vá­sár­lók szí­ve­sen jár­nak az el­ső­sor­ban ház­tar­tá­si és il­lat­szer­ter­mé­ke­ket for­gal­ma­zó dro­gé­ri­ák­ba, ahol 27 szá­za­lék­kal köl­töt­tek töb­bet az el­múlt év­hez ké­pest.

Kapcsolódó cikkeink