David Beckham Intense Instinct

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Az el­ső David Beckham-illat, az Instinct ha­tal­mas si­ke­re alap­ján meg­al­ko­tott in­ten­zí­vebb il­la­tú, li­mi­tált ki­adás. Erőt su­gár­zó, vib­rá­ló, fe­lejt­he­tet­len il­lat. Jel­mon­da­ta: ra­gadd meg a pil­la­na­tot, most vagy so­ha! Cso­ma­go­lás: mind a kar­ton­do­boz, mind az üveg az Instinct for­ma­vi­lá­gát idé­zi, az el­té­rő, in­ten­zív vö­rös szín jel­zi a ki­rob­ba­nó, fel­pezs­dí­tő, új il­la­tot. Ki­sze­re­lés: Eau de Toilette: 30 ml. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. áp­ri­lis. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tá­sok: outdoor, saj­tó, POS. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: COTY Hun­ga­ry Kft.; Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Ve­vő­szol­gá­lat; T.: (1) 887-2400

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek