Csúcs­vezetők egy asztalnál

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 03. 28. 08:00

A több mint há­rom éve ala­kult Lánc­híd Klub te­vé­keny­sé­gé­nek ed­di­gi csúcs­pont­ja – így jel­le­mez­te a Tra­de ma­ga­zin ál­tal, a Klub köz­re­mű­kö­dé­sé­vel szer­ve­zett Bu­si­ness Dinners ren­dez­vény­so­ro­zat el­ső ta­lál­ko­zó­ját Hovánszky Lász­ló el­nök. Az éven­te több mint négy­ezer mil­li­árd fo­rint ér­té­kű árut elő­ál­lí­tó és for­gal­ma­zó ter­me­lő és ke­res­ke­del­mi vál­lal­ko­zá­sok ve­ze­tő­i­nek krém­je volt kí­ván­csi az el­ső idei Bu­si­ness Dinner prog­ram­ra.A ha­zai ke­res­ke­de­lem és élel­mi­szer-fel­dol­go­zás 115 fel­ső­ve­ze­tő­je már­ci­us 22-én a bu­da­pes­ti Ho­tel Corinthia Aquin­cum­ban ta­lál­ko­zott Gráf Jó­zsef föld­mű­ve­lés­ügyi és vi­dék­fej­lesz­té­si mi­nisz­ter­rel, va­la­mint Csányi Sán­dor­ral, az OTP el­nök-ve­zér­igaz­ga­tó­já­val, aki­nek az ága­zat­ban me­ző­gaz­da­sá­gi, hús- és tej­ipa­ri, va­la­mint bo­rá­sza­ti be­fek­te­té­sei is van­nak.
A nagy ér­dek­lő­dés nem le­he­tett vé­let­len, hi­szen az ag­rár­tár­ca szá­mos, a kö­zel­múlt­ban, ma­gyar szem­pont­ból si­ker­rel vég­ző­dő brüs­­sze­li tár­gya­lá­si for­du­ló után van. De az élel­mi­szer­-gaz­da­ság szá­má­ra fon­tos ha­zai csa­tá­kat is meg­nyert Gráf Jó­zsef. A dalmandi gaz­da­ság, a pé­csi-sze­ge­di Sole-MiZo, a PICK-cso­port, va­la­mint a vil­lá­nyi Csányi Pin­cé­szet tu­laj­do­no­sa, az OTP ve­ze­tő­je, Csányi Sán­dor pe­dig el­ső al­ka­lom­mal je­lent meg nyil­vá­no­san ag­rár-élel­mi­szer­ipa­ri vál­lal­ko­zó­ként.

Egy kéz­be ke­rül az élel­mi­szer-el­len­őr­zés
A je­len­lé­vők több­sé­ge bi­zo­nyá­ra egyet­ér­tett Hovánszky Lász­ló­val, aki a ta­lál­ko­zó és vi­ta alap­hang­ját az­zal ad­ta meg, hogy a ho­ni élel­mi­szer­lánc adott­sá­gai kö­zött a fel­ké­szült ke­res­ke­dő­ket, a jó már­ká­kat és a ki­vá­ló szak­em­be­re­ket em­lí­tet­te meg. Mind­ez­zel pár­hu­zam­ba ál­lí­tot­ta a pi­a­ci sze­rep­lők, a be­fek­te­tők és az ál­lam kö­zös fe­le­lős­sé­gét, amel­­lyel a gaz­dál­ko­dás tisz­ta­sá­ga, az egyen­lő ver­seny­fel­té­te­lek meg­te­rem­té­se ér­de­ké­ben kell lob­biz­ni a ho­ni tör­vény­al­ko­tás és a brüs­­sze­li sza­bá­lyo­zás fe­le­lő­sei kö­zött.
Gráf Jó­zsef mi­nisz­ter be­szá­molt a kö­zel­múlt brüs­­sze­li tör­té­né­se­i­ről. El­mond­ta, hogy sze­mé­lyes konf­lik­tu­so­kat is vál­lal­va azon lesz, hogy Ma­gyar­or­szág élel­mi­szer-biz­ton­sá­gi szem­pont­ból az egyik leg­meg­bíz­ha­tóbb or­szág­gá vál­jon. El­is­mer­te, hogy az or­szág nem volt tel­jes egé­szé­ben fel­ké­szül­ve ar­ra az élel­mi­szer-ára­dat­ra, amely az EU-tagság el­ső két éve alatt ér­ke­zett, mi­köz­ben ezek egy ré­sze sok mi­nő­sé­gi kí­ván­ni­va­lót ha­gyott ma­ga után. Hoz­zá­tet­te, szá­má­ra is meg­le­pe­tést oko­zott, hogy a szer­ve­zett bű­nö­zés be­szállt az élel­mi­szer­lánc­ba.
– Meg­döb­ben­tő volt – mond­ta –, ami a ka­rá­cso­nyi, ki­emelt élel­mi­szer­biz­ton­sá­gi el­len­őr­zés so­rán nap­vi­lág­ra ke­rült. A 600 ton­nás élel­mi­szer-le­fog­la­lás és -megsemmisítés, va­la­mint hogy nagy­üze­mi mód­sze­rek­kel fo­lyik az át­cím­ké­zés, ha­mi­sí­tás, azt bi­zo­nyí­tot­ta, hogy szük­ség van az erős el­len­őr­zés­re. Tűz­zel-vas­sal, – és eb­ben nincs ke­gye­lem –, kö­vet­ke­ze­te­sen me­gyünk to­vább az úton – fo­gal­ma­zott.
En­nek ér­de­ké­ben már dön­tés szü­le­tett ar­ról, hogy az ed­dig szét­szórt élel­mi­szer­biz­ton­sá­gi fel­ügye­let egy kéz­be, az ag­rár­mi­nisz­ter fel­ügye­lete alá ke­rül. Az át­szer­ve­zés a ta­vasz vé­gé­re fe­je­ző­dik be.

Gaz­dál­ko­dók: az utol­só le­he­tő­ség
A mi­nisz­ter ki­emel­te azt is, hogy az élel­mi­szer­lánc min­den sze­rep­lő­jét érint­ve az Eu­ró­pai Unió kö­zös ag­rár­po­li­ti­ká­já­ban 2007 és 2013 kö­zött je­len­tős vál­to­zá­sok kö­vet­kez­nek be. Ez egy­ben az utol­só le­he­tő­ség, hogy a ma­gyar gaz­dál­ko­dók fel­zár­kóz­has­sa­nak a tá­mo­ga­tá­so­kat rég­óta él­ve­ző ré­geb­bi uni­ós ta­gok­hoz. Hall­ga­tó­i­val meg­osz­tot­ta azt a sze­mé­lyes vé­le­mé­nyét is, mi­sze­rint az unió kö­zös kas­­szá­já­ba be­fi­ze­tők – Nagy-Bri­tan­nia és Svéd­or­szág – kö­zel­múlt­be­li pró­bál­ko­zá­sa az ag­rár­tá­mo­ga­tá­sok erő­tel­jes csök­ken­té­sé­ről egy­elő­re meg­fe­nek­lett. De a mos­ta­ni hét­éves költ­ség­ve­tés 2013-as le­já­ra­ta után szá­mí­ta­ni kell a tá­mo­ga­tá­sok ra­di­ká­lis le­fa­ra­gá­sá­ra. Va­gyis a 2007 és 2013 kö­zött még hoz­zá­fér­he­tő 1500 mil­li­árd fo­rint uni­ós tá­mo­ga­tást úgy kell fel­hasz­nál­ni, hogy jól szol­gál­ja a fel­zár­kó­zást. Ma­gyar­or­szág­nak 8-10 éves tech­ni­kai le­ma­ra­dá­sa van Eu­ró­pa ve­ze­tő ag­rár or­szá­ga­i­val szem­ben. Õk a ki­lenc­ve­nes évek vé­ge fe­lé, tá­mo­ga­tás mel­lett je­len­tős ter­me­lés­kor­sze­rű­sí­tést hajt­hat­tak vég­re. Ha si­ke­rül a ma­gyar élel­mi­szer­gaz­da­sá­got új­ra len­dü­let­be hoz­ni, ak­kor har­minc szá­za­lék­kal nö­ve­ked­het a ki­bo­csá­tás. Az uni­ós ag­rár­re­form is fo­lyik, ta­valy már érez­het­tük a cu­kor­tá­mo­ga­tás át­ala­ku­lá­sá­nak ha­tá­sát. Az uni­ós sza­bá­lyok 2007-től kez­dő­dő­en kö­te­le­ző­en elő­ír­ják a tej­tá­mo­ga­tás ter­me­lés­től va­ló el­vá­lasz­tá­sát, és ez 2009-től to­vább foly­ta­tó­dik, a je­len­le­gi ter­me­lés­hez kö­tött tá­mo­ga­tás meg­szün­te­té­sé­vel.
Gráf Jó­zsef hang­sú­lyoz­ta, az új ag­rár-tá­mo­ga­tá­si el­já­rá­si tör­vén­­nyel a mi­nisz­té­ri­um 15-20 év­re meg­ha­tá­roz­za a ma­gyar me­ző­gaz­da­ság sor­sát. S a jó dön­té­se­ken múl­hat az is, hogy mi lesz egye­bek mel­lett a ma­gyar cu­kor­ré­pa-ter­me­lők­kel – akik sor­sá­ról Fischer Bé­la, a Ma­gyar Cu­kor ZRt. ve­zér­igaz­ga­tó­ja ér­dek­lő­dött. De rá­kér­de­zett ar­ra is, hogy lesz-e esély egy eu­ró­pai szin­tű brand, vagy egy nagy kon­cent­rált vál­la­lat ki­ala­ku­lá­sá­ra.

Ter­me­lői tu­laj­don pro és kont­ra
Az ál­lam­igaz­ga­tá­si gya­kor­lat­tal is ren­del­ke­ző Csányi Sán­dor – hi­szen dol­go­zott a Pénz­ügy-, valamint a Me­ző­gaz­da­sá­gi és Élel­me­zés­ügyi Mi­nisz­té­ri­um­ban is – ban­kár­ként és élel­mi­szer­ipa­ri cé­gek tu­laj­do­no­sa­ként ös­­sze­gez­te ta­pasz­ta­la­ta­it. Né­ze­te sze­rint sok kárt okoz­nak az élel­mi­szer­lánc­nak azok a szak­mai és pénz­ügyi be­fek­te­tők, akik hi­tel­ből vá­sá­rol­ták meg a cé­ge­ket, s a ter­me­lés hasz­ná­ból akar­ják tör­lesz­te­ni az adós­sá­got. Csányi Sán­dor sze­rint az élel­mi­szer­ága­zat kon­szo­li­dá­ci­ó­já­ra Gráf Jó­zsef­fel és a je­len­lé­vő Var­ga Je­nő­vel, a Vektigális ZRt. el­nök-ve­zér­igaz­ga­tó­já­val, szá­mos élel­mi­szer­ipa­ri cég fel­szá­mo­ló biz­to­sá­val a vi­ta so­rán meg­egyez­tek ab­ban, hogy az el­múlt évek­ben több­ször elő­for­dult: nem az egyes vál­lala­tok szak­mai ve­ze­tői te­he­tő­ek fe­le­lős­sé azért, hogy egy-egy vál­la­lat csőd­be ju­tott, ha­nem a hoz­zá nem ér­tő cég­ve­ze­tők.
Csányi Sán­dor sze­rint az élel­mi­szer­gaz­da­ság nem az az ipar­ág, ahol a be­fek­te­tők gyors ha­szon re­mé­nyé­ben te­vé­keny­ked­het­nek. Be­szá­molt ar­ról is, hogy hos­­szabb tá­vú cél­ja­it az­zal is alá­tá­maszt­ja, hogy a PICK-cso­port­nál alap­tő­ke eme­lést fon­tol­gat­nak. Ban­kár­ként el­mond­ta, hogy az élel­mi­szer­ipar­ban egy újabb kon­szo­li­dá­ci­ó­ra len­ne szük­ség, hogy az erő­sebb, jobb ter­mék­szer­ke­zet­tel ren­del­ke­ző cé­gek fenn­ma­rad­has­sa­nak. Ez­zel együtt Csányi Sán­dor nem tar­tot­ta jó meg­ol­dás­nak az élel­mi­szer-fel­dol­go­zók ter­me­lői tu­laj­don­ba adá­sát, sze­rin­te a be­vé­tel haj­szo­lá­sa ér­de­ké­ben olyan ár­en­ged­mé­nyek meg­adá­sá­ra kény­sze­rül­nek, ame­lyek más fel­dol­go­zók tár­gya­lá­si po­zí­ci­ó­it ront­ják. Var­ga Je­nő el­len­ben azon a vé­le­mé­nyen volt, hogy a hi­te­le­zők ér­de­ké­ben szük­ség le­het a mű­kö­dés fenn­tar­tá­sá­ra. Gráf Jó­zsef pe­dig utalt a gaz­da­sá­gin túl a mo­rá­lis fe­le­lős­ség­re is. El­mon­dá­sa sze­rint, ha a Hajdú-Bét, vagy a Carnex csőd­je so­rán az ál­lam nem avat­ko­zik be, nem tom­pít­ja a fel­szá­mo­lás ha­tá­sa­it, ak­kor na­gyobb ré­gi­ók­ban ala­kul­hat ki sú­lyos fog­lal­koz­ta­tá­si, szo­ci­á­lis fe­szült­ség.

Min­den­ki el­ret­ten­tő szank­ci­ó­kat akar
Csányi Sán­dor ve­tet­te fel a borzár­jegy meg­szün­te­té­sé­nek ká­ros ha­tá­sát. Pin­cé­sze­té­ben pon­to­san ér­zé­kel­ték, hogy a bor zár­jegy­ének meg­szün­te­té­se utá­ni na­pok­ban azon­nal har­ma­dá­ra csök­kent a pin­cé­sze­te ál­tal a ven­dég­lá­tók­nak szál­lí­tott bor men­­nyi­sé­ge. Gráf Jó­zsef az­zal dob­ta vis­­sza a lab­dát a bo­rá­szok­nak, hogy a vi­lá­gon is rit­ka­ság­nak szá­mí­tó le­he­tő­ség­ként az ága­zat a jö­ve­dé­ki adó he­lyett lét­re­hoz­hat egy sa­ját fel­hasz­ná­lás­ra szánt – éves szin­ten – 1,5-1,7 mil­li­árd fo­rin­tos, mar­ke­ting­re és mi­nő­ség­el­len­őr­zés­re for­dít­ha­tó pénz­ügyi ala­pot. Az, hogy az alap még min­dig nem mű­kö­dik, nem­csak a kor­mány­zat fe­le­lős­sé­ge, hi­szen ed­dig a bo­rá­szok sem ju­tot­tak egyez­ség­re, hogy mi­ként hasz­nál­ják fel.
A je­len­lé­vők kö­zött tel­jes egyez­ség ala­kult ki a fe­ke­te gaz­da­ság fel­szá­mo­lá­sa ügyé­ben. Bár a tech­ni­kai vég­re­haj­tást il­le­tő­en vol­tak el­té­rő ál­lás­pont­ok. Ab­ban egy­sé­ge­sek vol­tak, hogy gyors és el­ret­ten­tő szank­ci­ók­ra van szük­ség, olya­nok­ra, ame­lyik a vét­kes ked­vét hos­­szú idő­re, eset­leg örök­re el­ve­szi a csa­lás­tól. Gráf Jó­zsef el­mond­ta, hogy el­ső­sor­ban az élel­mi­szer­biz­ton­sá­gi el­len­őr­zé­sek­kel tud­nak fel­lép­ni, s az át­fo­gó vizs­gá­lat so­rán, az áru út­já­nak fel­de­rí­té­se köz­ben le­het a jól szer­ve­zett bű­nö­zőhá­ló­za­tot fel­szá­mol­ni. Töb­ben el­ret­ten­tő bün­te­tést kér­tek, de Fa­ze­kas End­re, a Sió-Eckes Kft. ügy­ve­ze­tő­je, az elő­ál­lí­tók egye­tem­le­ges ter­mék­fe­le­lős­sé­ge mel­lett fel­ve­tet­te a ke­res­ke­dők fe­le­lős­sé­gét is. Úgy vél­te, hogy a ke­res­ke­dők­nek auditálni kel­le­ne a be­szál­lí­tó­i­kat, így nem for­dul­hat elő, hogy a fe­ke­tegaz­da­ság­ból vá­sá­rol­has­sa­nak.
A mi­nisz­ter vé­le­mé­nye sze­rint a ma­gyar me­ző­gaz­da­ság a meg­kez­dett re­for­mok nyo­mán a mos­ta­ni uni­ón be­lü­li 16-ik he­lyé­ről az el­ső tíz­be ke­rül­het.
Czauner Pé­ter

Kapcsolódó cikkeink