Bul­gá­ri­á­ban ter­jesz­ke­dik az Agrana

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

Az EU-belépés után ál­ló Bul­gá­ri­á­ban is meg­ve­tet­te a lá­bát a ma­gyar cu­kor­ipar­ban is je­len­tős sze­re­pet ját­szó oszt­rák Agrana élel­mi­szer-ipa­ri cso­port. El­ső lé­pés­ként ér­té­ke­sí­té­si le­ány­vál­la­la­tot ala­pí­tot­tak. Ter­ve­zik to­váb­bá, hogy 51 szá­za­lé­kos, több­sé­gi Agrana-ré­szesedéssel kö­zös vál­la­la­tot ala­pí­ta­nak a Zaharni Zavodi AD cu­kor­ipa­ri cég­gel, amely­nek ár­be­vé­te­le mint­egy 35 mil­lió euró (8,9 mil­li­árd fo­rint). Az Agrana ez­zel to­vább erő­sí­tet­te a kö­zép- és dél­ke­let-eu­ró­pai tér­ség­ben meg­lé­vő cu­kor­ipa­ri ér­de­kelt­sé­ge­it.

Kapcsolódó cikkeink