Bu­da­pes­ten is ter­jesz­ke­dik az Euronics

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 01. 31. 08:00

No­vem­ber 9-én már a ne­gye­dik fő­vá­ro­si egy­sé­gét nyi­tot­ta meg az Euronics mű­sza­ki áru­ház­lánc. Az 550 négy­zet­mé­te­res el­adó­tér a lánc új kon­cep­ci­ó­ját tük­rö­zi: az in­no­va­tív ter­mé­kek be­mu­ta­tá­sá­nak ki­emelt fi­gyel­met szen­tel­nek.
Az Euronics eu­ró­pai szin­ten a leg­na­gyob­bak kö­zé tar­to­zik, kö­zel 9000 szak­üz­let­tel és 10 mil­li­árd euró fe­let­ti for­ga­lom­mal.

Kapcsolódó cikkeink