Bő­vült a csa­lád! Új Tchibo Family Intense!

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

A 2006-ban is pi­ac­ve­ze­tő Tchibo Family ter­mék­csa­lád újabb tag­gal bő­vül: a mél­tán nép­sze­rű – ne­vé­ben meg­újult – Tchibo Family Classic mel­lé meg­ér­ke­zett a Tchibo Family Intense, amely ki­tű­nő vá­lasz­tás azok szá­má­ra, akik az erő­sebb, in­ten­zí­vebb ízélményt ré­sze­sí­tik előny­ben. Az új Tchibo Family Intense-ben a köz­ked­velt Tchibo Family ká­vé ha­gyo­má­nyo­san ki­vá­ló mi­nő­sé­ge egy „csi­pet­nyi” iz­ga­lom­mal pá­ro­sul. Az új Tchibo Family Intense 250 és 100 gram­mos őrölt-pör­költ és 100 gram­mos ins­tant vál­to­zat­ban ke­rül a pol­cok­ra. Ki­sze­re­lés: Tchibo Family Classic és Intense 250 g, (3 kg/gyk; 198 kg/rak­lap) 1000 g (6 kg/gyk; 120 kg/rak­lap) és 100 g ins­tant (0,6 kg/gyk; 208 kg/rak­lap). Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. áp­ri­lis. Be­ve­ze­té­si tá­mo­ga­tás: tv, óri­ás­pla­kát és saj­tó­kam­pány, fo­gyasz­tói promóció, sales folder és el­adás­he­lyi esz­kö­zök. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Tchibo Bu­da­pest Kft., Bu­da­örs, Ipa­ros u. 3-5.; T.: (23) 502-041

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek