Bő­vül a Theodora és a Nest­lé Aquarel csa­lád

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 04. 25. 08:00

Si­ke­res év volt 2006 a Kék­kú­ti Ás­vány­víz ZRt. szá­má­ra: mind a Theodora ás­vány­vi­ze­ket, mind a Nest­lé Aquarel for­rás­vi­zet erős nö­ve­ke­dés jel­le­mez­te.A ta­valy 8,5 mil­li­árd fo­rint for­gal­mat el­érő Kék­kú­ti Ás­vány­víz ZRt. vo­lu­men­ben 15,3 szá­za­lé­kos, ér­ték­ben 22,5 szá­za­lé­kos pi­a­ci ré­sze­se­dést ért el az ás­vány­víz­pi­a­con. A Theodora ér­té­ke­sí­té­se 2006-ban 32 szá­za­lék­kal, míg a Nest­lé Aquarel ér­té­ke­sí­té­se 48 szá­za­lék­kal nőtt (Nilsen, ku­mu­lált 2006 kis­ke­res­ke­del­mi in­dex, li­ter­ben).
– Egyre töb­ben ér­dek­lőd­nek az egész­sé­ge­sebb ita­lok iránt. Akik ré­gen a szén­sa­vas üdí­tők­re es­küd­tek, ma már szép szám­mal in­kább ter­mé­sze­tes ás­vány­vi­zet emel­nek le a polc­ról – ele­mez­te a hely­ze­tet Jean-Philippe Lebon, a Kék­kú­ti Ás­vány­víz ZRt. ve­zér­igaz­ga­tó­ja. – Vá­lasz­ta­ni pe­dig nem kön­­nyű: zsú­fo­lá­sig meg­telt a pi­ac. Mi úgy lát­juk, és az ered­mé­nye­ink is ezt bi­zo­nyít­ják, hogy a már­kák ver­se­nyé­ben az lesz do­bo­gós, aki ér­té­ket kí­nál a pa­lack­ban.
Íz te­rén áp­ri­lis­tól új­don­sá­gok­kal ruk­kol ki a cég, még­pe­dig 3 új ter­mé­ket ve­zet be: a Theodora szén­sav­men­tes cit­rom-gra­pe­fru­it ízű üdí­tő­italt, a Theodora al­ma-kör­te ízű szén­sa­vas üdí­tő­italt, va­la­mint a ki­fe­je­zet­ten gyer­me­kek szá­má­ra ki­fej­lesz­tett eperízű Nest­lé Aquarel üdí­tő­italt. Az új íze­sí­tett Theodora ter­mé­kek 1 li­te­res ki­sze­re­lés­ben, a Nest­lé Aquarel pe­dig 0,33 li­te­res ki­sze­re­lés­ben ke­rül­nek majd a pol­cok­ra.
A Theodora már­ka áp­ri­lis­ban in­du­ló kom­mu­ni­ká­ci­ó­já­ban a víz spe­ci­fi­kus­sá­gát adó ás­vá­nyi­anyag-ös­­sze­té­te­len túl az ér­zel­mek kap­ják a fő sze­re­pet. Az új szlo­gen – „Theodora, me­ríts az élet­ből” – is ezt erő­sí­ti.

Kapcsolódó cikkeink