Bonduelle ece­tes, sze­le­telt cék­la

Szerző: trademagazin Dátum: 2007. 02. 28. 08:00

Új már­ka a cék­la­pi­a­con. Ki­vá­ló mi­nő­ség, ro­po­gós, hul­lá­mos cék­la­sze­le­tek, min­den­ki ál­tal is­mert, ha­gyo­má­nyos ízvilág. Ki­sze­re­lés: üveg (580 ml), gyűj­tő­nagy­ság: 6 üveg/kar­ton. El­tart­ha­tó­ság: 3 év. Ja­va­solt polc­el­he­lye­zés: a sa­va­nyú­sá­gok mel­lett. Be­ve­ze­tés hó­nap­ja: 2007. ja­nu­ár. Be­ve­ze­té­si ked­vez­mé­nyek és tá­mo­ga­tá­sok: ár­ak­ci­ók, új­sá­gos meg­je­le­nés. Kap­cso­lat­fel­vé­tel: Bonduelle Nagy­kő­rös Kft.; Kap­cso­lat­tar­tó: Ke­res­ke­del­mi osz­tály; T.: (1) 276-5060; F.: (1) 279-5070; Web: www.bonduelle.hu

Kapcsolódó cikkeink

Még több cikk hasonló témában >

További innovációs termékek